نویسنده = داریوش کریمی
شاخص های حقوقی تشخیص ذی حق در دعاوی زیست محیطی ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2395-2411

10.30510/psi.2022.347633.3590

محمدعلی رضایی آهنگرانی؛ منصور پورنوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داریوش کریمی