نویسنده = طهمورث شیری
کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1910-1936

10.30510/psi.2021.286651.1730

مهستان معصومی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ طهمورث شیری


مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 215-243

10.30510/psi.2020.200627.1054

سلام امینی؛ مصطفی کواکبیان؛ طهمورث شیری