نویسنده = کامران لطفی
واکاوی فرایند تکوین ملت در ایران معاصر؛ تاریخچه و روند (مطالعه موردی: عصر رضاشاه 1320-1304)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 186-205

10.30510/psi.2021.234406.1162

کامران لطفی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی