نویسنده = محسن شفیعی سیف‌آبادی
فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر رفتار نخبگان و توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-130

10.30510/psi.2018.96107

محسن شفیعی سیف‌آبادی؛ حسن یعقوب‌نیا