نویسنده = منیژه صدری
روایتی مقایسه ای از زمین و سیاست در دوران حکومت پهلوی دوم

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 425-444

10.30510/psi.2021.223856.1128

رضا نژاد نقی؛ معصومه قره داغی؛ ناصر صدقی؛ منیژه صدری