نویسنده = امیرمسعود امیرمظاهری
تعارض در ارزش های بنیادی و شیوه های جامعه پذیری سیاسی کارگزاران رسانه های جمعی ایران در سال 1399-1398

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 115-138

10.30510/psi.2022.263141.1402

محمد ساعی فر؛ اصغر مهاجری؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ علی اصغر محکی


تبیین جامعه‌شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی بر گرایش‌های سیاسی؛ موردمطالعه: استان خوزستان

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 89-123

10.30510/psi.2018.105626

بهرام نیک بخش؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ منصور شریفی؛ منصور وثوقی؛ شهلا کاظمی پور