نویسنده = ریحانه بهار
مطالعه رفتار داعش با زنان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 304-329

10.30510/psi.2021.265004.1441

ریحانه بهار؛ عباسعلی رهبر