نویسنده = عبدالرضا بای
جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی1

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 296-308

10.30510/psi.2021.315258.2638

محمد شریفی؛ عبدالرضا بای؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی