نویسنده = محمد شریفی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 123-136

10.30510/psi.2021.315258.2638

محمد شریفی؛ عبدالرضا بای؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی