نویسنده = محسن شکرچی زاده (نویسنده مسئول)
مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2202-2188

10.30510/psi.2022.331348.3156

ارشاد کاویانی؛ محسن شکرچی زاده (نویسنده مسئول)؛ غلامحسین مسعود


نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1295-1312

10.30510/psi.2022.331942.3177

غلامحسین مسعود؛ سمیرا تاج خراسانی؛ محسن شکرچی زاده