نویسنده = علیرضا مهدوی
بررسی فقهی و قانونی علم و اجتهاد و استقلال قضات

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 336-346

10.30510/psi.2022.317769.2735

علیرضا مهدوی؛ حسین احمری؛ مصطفی رجائی پور