کلیدواژه‌ها = فرانسه
تحلیل تطبیقی مفهوم توقف در ورشکستگی در حقوق ایران، حقوق جدید فرانسه و انگلیس

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 2814-2837

10.30510/psi.2022.332074.3183

سمیرا هراتی قوی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


حقوق تطبیقی رویه‌های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 551-567

10.30510/psi.2022.302718.2241

سمیرا هراتی قوی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


دیپلماسی فرهنگی فرانسه: راهبردهای حمایت از صادرات فرهنگ از طریق کتاب

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2021.305348.2319

حمیده گوهری؛ نادر نقشینه؛ محمدرضا دهشیری؛ محمدرضا وصفی