کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری
تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و تبیین جامعه شناختی آن

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 267-285

10.30510/psi.2022.277924.1618

آزاده شهبازیان؛ سید یعقوب زراعت کیش؛ امیر محمدی نژاد


تاثیر اجرای بانکداری اسلامی بر زیربخش های مهم اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 266-288

10.30510/psi.2022.271747.1507

علیرضا امین خاکی؛ حسن باختر چوری؛ بیت الله اکبری مقدم؛ آرش هادی‌زاده