کلیدواژه‌ها = اصل برابری
جایگاه اصل برابری و منع تبعیض در نظام حقوق اداری ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401

10.30510/psi.2022.344997.3523

مرتضی ربیعی؛ محسن ملک افضلی اردکانی (نویسنده مسئول)؛ محسن طاهری


اسئثنائات اصل برابری در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 675-696

10.30510/psi.2022.316989.2704

حمیدرضا فتحی؛ لمیا رستمی تبریزی