کلیدواژه‌ها = زنان
مطالعه نقش زنان و دختران در توسعه آموزش

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2236-2248

10.30510/psi.2022.311614.2539

محدثه صیادیان؛ موسی عنبری


تحولات مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران از شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2305-2322

10.30510/psi.2022.312185.2547

سحر پورحسینی دهمیری؛ رضا پریزاد؛ علی َشیرخانی


بررسی و تجزیه و تحلیل کارکرد تشکیلات و مددکاری اجتماعی سازمان زنان در ایران(2)

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 458-471

10.30510/psi.2022.329150.3096

زیبا قهرمانی؛ علی اکبر خدری زاده؛ مهدی گلجان


مطالعه کیفی سیاست دادرسی ایران در دعاوی خانوادگی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 2848-2867

10.30510/psi.2022.352751.3757

ریحانه شهیدی؛ راحله کاردوانی؛ امیررضا دهقانی نیا؛ سید مهدی میرداداشی


واکاوی نقش جریان روشنفکری مردانه در شکل گیری مطالبات زنان بعد از مشروطه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2021.291889.1869

فرشته السادات حسینی بجدنی؛ فیاض زاهد؛ حسین آبادیان


بررسی ارتباط بین احساس مسئولیت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3203-3223

10.30510/psi.2022.363529.4016

الهام امیری فر؛ محمدعلی چیت ساز (نویسنده مسئول)؛ اصغر محمدی


بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 582-604

10.30510/psi.2021.305880.2342

الهام امیری فر؛ محمدعلی چیت ساز؛ اصغر محمدی


مطالعه رفتار داعش با زنان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 304-329

10.30510/psi.2021.265004.1441

ریحانه بهار؛ عباسعلی رهبر