کلیدواژه‌ها = زنان
واکاوی نقش جریان روشنفکری مردانه در شکل گیری مطالبات زنان بعد از مشروطه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2021.291889.1869

فرشته السادات حسینی بجدنی؛ فیاض زاهد؛ حسین آبادیان


بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 582-604

10.30510/psi.2021.305880.2342

الهام امیری فر؛ محمدعلی چیت ساز؛ اصغر محمدی


مطالعه رفتار داعش با زنان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 304-329

10.30510/psi.2021.265004.1441

ریحانه بهار؛ عباسعلی رهبر