کلیدواژه‌ها = کشاورزی
بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور بر مبنای رویکرد داده بنیاد

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2633-2651

10.30510/psi.2022.296894.2041

تارا نیک اندام مدبر؛ مریم اوشک سرایی؛ مهدی فدایی اشکیکی؛ کیهان آزادی هیر؛ محمد رضا وطن پرست


روایتی مقایسه ای از زمین و سیاست در دوران حکومت پهلوی دوم

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 425-444

10.30510/psi.2021.223856.1128

رضا نژاد نقی؛ معصومه قره داغی؛ ناصر صدقی؛ منیژه صدری