کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 229-248

10.30510/psi.2021.228335.1146

سجاد کنعانی نسب؛ ابراهیم متقی؛ علی روشنایی؛ عالیه شکربیگی؛ خلیل میرزایی


3. مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 34-60

10.30510/psi.2020.252656.1313

سیدمحمدرضا حسینی


4. تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 61-85

10.30510/psi.2020.247831.1259

احمدرضا شاه علی؛ مهدی اسدی؛ حمزه سلیم بیگی


5. مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 215-243

10.30510/psi.2020.200627.1054

سلام امینی؛ مصطفی کواکبیان؛ طهمورث شیری


6. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه.

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-155

10.30510/psi.2020.117698

محمد جواد نجفی؛ رضا معصومی راد؛ مظفرالدین شهبازی


7. واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 243-275

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی