کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
دلالت‌های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی-اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: جامعه دانشگاهی شهر تهران)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 179-207

10.30510/psi.2022.239638.1226

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ علی بقایی سرابی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


فراتحلیل ادبیات سرمایه سیاسی در ایران (بازه زمانی دهه‌ی 1390)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.240081.1197

مجید جودکی؛ علی کریمی مله؛ محمدتقی قزلسفلی


مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 229-248

10.30510/psi.2021.228335.1146

سجاد کنعانی نسب؛ ابراهیم متقی؛ علی روشنایی؛ عالیه شکربیگی؛ خلیل میرزایی


تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-85

10.30510/psi.2020.247831.1259

احمدرضا شاه علی؛ مهدی اسدی؛ حمزه سلیم بیگی


مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 215-243

10.30510/psi.2020.200627.1054

سلام امینی؛ مصطفی کواکبیان؛ طهمورث شیری


بررسی عوامل سیاسی – اقتصادی تاثیرگذار در مشارکت زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1510-1527

10.30510/psi.2022.330999.3144

سحر پورحسینی دهمیری؛ رضا پریزاد؛ علی َشیرخانی


بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1560-1574

10.30510/psi.2022.306290.2358

محمد جواد نجفی؛ رضا معصومی راد؛ مظفرالدین شهبازی


بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه.

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-155

10.30510/psi.2020.117698

محمد جواد نجفی؛ رضا معصومی راد؛ مظفرالدین شهبازی


بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 582-604

10.30510/psi.2021.305880.2342

الهام امیری فر؛ محمدعلی چیت ساز؛ اصغر محمدی


واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 243-275

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


عوامل موثر بر قشربندی، آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی جامعه خوزستان بعد از انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 877-897

10.30510/psi.2022.328382.3063

محمدرضا علی پور خدادادی؛ رضا پریزاد؛ محمدحسن الهی منش