کلیدواژه‌ها = اعراب مسلمان
بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان

دوره 5، شماره 10، دی 1401

10.30510/psi.2022.311440.2514

علی اصغر احمدی نبی؛ منصور امانی؛ عبدالعزیز موحد


انگیزه‌ی دینی فتوحات مسلمانان در دوره ساسانی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 301-320

10.30510/psi.2022.279340.1630

علی چگنی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ فیض الله بوشاسب گوشه