کلیدواژه‌ها = کرامت سیاسی انسان
حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1937-1955

10.30510/psi.2022.314147.2605

مهرناز مشعشع؛ علی پور قصاب امیری؛ علی رضا جهانگیری