کلیدواژه‌ها = فوکوس گروپ
تعارض در ارزش های بنیادی و شیوه های جامعه پذیری سیاسی کارگزاران رسانه های جمعی ایران در سال 1399-1398

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 115-138

10.30510/psi.2022.263141.1402

محمد ساعی فر؛ اصغر مهاجری؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ علی اصغر محکی