کلیدواژه‌ها = " نصوص جزایی "
نقش مصلحت در تفسیر نصوص مجازات حدّی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1690-1703

10.30510/psi.2022.295003.1991

مصطفی ذوالفقار طلب؛ حسین درویشی پور خرم آباد