کلیدواژه‌ها = رفتار سیاسی
تحلیل اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 627-645

10.30510/psi.2021.274188.1552

مهدی مزینانی؛ محمرضا مایلی؛ حسین تفضلی؛ مجتبی مقصودی


فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر رفتار نخبگان و توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-130

10.30510/psi.2018.96107

محسن شفیعی سیف‌آبادی؛ حسن یعقوب‌نیا