کلیدواژه‌ها = حاکمیت قانون
جایگاه اصل برابری و منع تبعیض در نظام حقوق اداری ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 758-775

10.30510/psi.2022.344997.3523

مرتضی ربیعی؛ محسن ملک افضلی اردکانی (نویسنده مسئول)؛ محسن طاهری


حمایت کیفری در قلمرو جرایم امنیتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1779-1802

10.30510/psi.2022.288549.1773

بیژن نجفی؛ حسین شیخ الملوک؛ یزدان نصرتی


بررسی و تحلیل خلاءهای قوانین حوزه هنر و ارائه الگوی مطلوب در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2536-2551

10.30510/psi.2022.312237.2550

شیدا برادران بزاز؛ سید محمد مهدی غمامی؛ احمد خسروی


واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 243-275

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی