کلیدواژه‌ها = حقوق فرانسه
مطالعه تطبیقی بطلان جزئی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر قانون مدنی جدید فرانسه

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401

10.30510/psi.2022.275905.1590

حسین شعبان زاده تالار پشتی؛ عباس کریمی؛ محسن ایزانلو


تعارض میان سند عادی و سند رسمی (صدور سند معارض) در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 352-364

10.30510/psi.2022.259154.1359

سعید پرستش؛ محمدرضا غلامپور؛ سید محمد حسینی؛ سعید منصوری