تعداد مقالات: 78
1. مقاومت جهانی شده: جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و راهکارها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-33

10.30510/psi.2020.244178.1227

مازیار آقاعلی نادرشاهی؛ محمدرضا تاجیک


2. رویکردی جامعه‌شناختی به نسبت دین و فناوری

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-26

10.30510/psi.2018.96101

محمدرحیم عیوضی؛ سید حسام‌الدین باب‌گوره؛ احسانه محمدی


3. اخلاق به‌مثابه سیاست درون‌نهاد در جامعه امروزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-18

10.30510/psi.2018.96109

حمید نساج؛ جواد قربانی


6. جامعه‌گرایی و اجتماعی بودن فضیلت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-42

10.30510/psi.2018.96110

احمد محقر؛ زهره علوی راد


9. مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 34-60

10.30510/psi.2020.252656.1313

سیدمحمدرضا حسینی


12. مؤلفه‌های اعتماد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-80

10.30510/psi.2018.96105

غلامرضا خواجه‌سروی؛ عباس فرهادی


13. تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 61-85

10.30510/psi.2020.247831.1259

احمدرضا شاه علی؛ مهدی اسدی؛ حمزه سلیم بیگی


14. آسیب‌شناسی نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-87

10.30510/psi.2018.105625

مرتضی مولایی؛ محمدعلی خسروی


15. مطبوعات در ایران از آغاز تا ظهور پهلوی اول: از صورتی درباری تا آگاهی دوگانه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 73-104

10.30510/psi.2019.106357

غلامرضا خواجه سروی؛ سید محمدوهاب نازاریان


19. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی بر گرایش‌های سیاسی؛ موردمطالعه: استان خوزستان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 89-123

10.30510/psi.2018.105626

بهرام نیک بخش؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ منصور شریفی؛ منصور وثوقی؛ شهلا کاظمی پور


20. شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی عصر مشروطه؛ شکاف ‌قومیتی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 105-136

10.30510/psi.2019.106360

ابوذر عمرانی؛ امین کوشکی؛ حسین انصاری فرد


22. فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر رفتار نخبگان و توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-130

10.30510/psi.2018.96107

محسن شفیعی سیف‌آبادی؛ حسن یعقوب‌نیا


23. کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 112-136

10.30510/psi.2020.252874.1317

شهرام قاضی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


25. مصرف خبر؛ رضایت و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن در ایران (مطالعه موردی: سه نسل از جوانان تهرانی)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 137-176

10.30510/psi.2019.106362

جهاندار امیری؛ اردشیر زابلی زاده؛ احمدعلی احمدپور