دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اقتصاد سیاسی سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی توسط ایالات متحده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

لیلا رحمتی پور


2. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

محمد جواد نجفی؛ رضا معصومی راد؛ مظفرالدین شهبازی


3. سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی در صنعت گردشگری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

داریوش روحانی؛ آرمین امینی