دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اسباب معافیت شهرداری از مسئولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.315177.2649

مرصاد ابوذری؛ داریوش بابایی؛ علی مهبودی


بررسی اثرات نااطمینانی کلان اقتصادی بر پیش بینی فعالیت های آتی بخش حقیقی اقتصاد و سیاست در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.271958.1512

فرزانه خلیلی؛ مهدی محمدی؛ فرید عسگری


تأثیر خصلت رانتیری دولت بر کارکرد دموکراسی‌سازی طبقه متوسط مدرن (1384-1392)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.266644.1440

محمد رستم‌پور؛ مسعود غفاری


تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری حزب توده ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.276412.1600

محمد باویر؛ جلیل دارا


نقش نهادهای مدنی و دیپلماسی شهری در توسعه سیاسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.272432.1522

حسین عطائی واله؛ میرابراهیم صدیق؛ آرمین امینی


بررسی تاثیر گرایش مذهبی(شیعه و سنی) بر مشارکت سیاسی در انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.288697.1774

محمد علی چیت ساز؛ سید ابوالقاسم حسینی؛ نبی اله ایدر


ارائه الگوی پارادایمی پدافند غیرعامل جهت حفظ امنیت فرهنگی ج.ا.ایران با استفاده از روش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.271979.1514

راشد جعفرپور؛ سوسن علایی؛ عباسعلی قیومی


مطالعه عوامل حمایتی و تعاملی تاثیر گذار بر انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور (مورد تحقیق: دانشجویان پزشکی دانشگاه سیچنوا مسکو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.269703.1471

مرجان پورصفوی؛ کرم اله دانشفرد؛ رضا نجف بیگی؛ ناصر میرسپاسی


شکل گیرینهادمرجعیت کل در ساختار روحانیت شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.272648.1525

محمدمهدی مرادی خلج


شایسته سالاری و سیاست سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.337468.3348

محمد رضا رسام؛ امین نیک پور؛ یاسر سالاری؛ سنجر سلاجقه


حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.266922.1442

علی فقیه حبیبی


دلالت های سیاسی مکتب تفکیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.313042.2572

قادر پناهی قدیم؛ احسان شاکری خویی؛ رضا نصیری حامد؛ علیرضا اسمعیل زاد


بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران (با تاکید بر تعارض سند عادی و رسمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.349289.3645

محمد عطاردی مقدم؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجبزاده


بررسی مقایسه ای سیاست های دولت های قوام و مصدق نسبت به گروه های مخالف قانونی براساس مدل گروهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.346528.3564

حجت اله کرمی؛ مهدی خوش خطی؛ مالک ذوالقدر


تبیین قلمرو تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.346135.3550

مرتضی مرادپور؛ امیر خواجه زاده؛ علیرضا حسنی


تحلیلی جامعه شناختی بر پیامدهای فرهنگی شیعیان مهاجر ایرانی به منطقه دکن هند(منطقه موردی: حکومت بهمنیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.348969.3636

محمود سید؛ رقیه بابایی حسن سرا؛ سید علیرضا واسعی


مبانی و جایگاه قراردادهای بیع متقابل در زمینه نفت و گاز با نظرداشتی بر الگوهای جدید نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.345197.3529

محمد راشکی؛ حسین میری؛ علی اکبر اسمعیلی


تحلیل مفهوم (ولایت فقیه) در اندیشه سیاسی عصر مشروطه؛ مطالعه مقایسه- ای دیدگاه های آیات عظام شیخ فضل ا... نوری، آخوند خراسانی و محمدحسین نایینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.338228.3368

مطهره مرادی فر؛ محمد مهدی نادری؛ مسعود مطلبی؛ خسرو مزرعی


واکاوی مبانی و مصادیق تقصیر و مسئولیت مربیان ورزشهای رزمی به عنوان یک پدیده اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.340307.3417

رضا نوری؛ علی چهکندی نژاد؛ سیدمحمد رضوی


سیر تطور قانونگذاری در رابطه با تصرف اراضی توسط دولت قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاهی گذرا به حقوق کشورهای انگلیس و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.244911.1233

بهنام عباسی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی


سیاست دینی یعقوب لیث و وضعیت اقلیت‏های دینی در قلمرو صفاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.334269.3267

یاور بیژنی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ ناصر جدیدی


حکمرانی و مشروعیت اطاعت در اندیشه سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.263777.1411

سید محمد سعید شجاعی؛ شجاع احمدوند


تبیین قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.334177.3265

علیرضا امام؛ علی زارع؛ علی تقی خانی


بررسی مبانی و دلایل پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری و نفی آن در اسناد بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.290334.1808

مظاهر عادل نیا نجف آبادی؛ محمدرضا رحمت؛ علی مزیدی شرف آبادی


شناسایی مولفه های موثر بر اثربخشی سیاسی توسعه دولت الکترونیک در شرکت آب و فاضلاب استان تهران با روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.276817.1608

علیرضا اسلامبولچی؛ سید مجتبی حسینی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علی اصغری صارم


نقش تنظیم گری نظام حقوقی-بانکی ایران در تامین حقوق شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.276023.1591

سید فتاح ابراهیمی؛ ایرج حسینی صدرآبادی؛ عبدالرضا برزگر


شناسایی و بررسی روابط علی و معلولی بین ابعاد هوش سیاسی کارگزاران وزارت کشور مبتنی بر دیدگاه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.265442.1429

سمیه تقی پور واجارگاه؛ مهران مختاری بایع کلایی؛ قربانعلی آقااحمدی؛ علی اوسط خانجانی


نقش خصوصیات ادراکی در تداعی ذهنی برند موسسات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.275991.1595

سعید پیرویسی؛ رضوان حجازی؛ حیدر محمد زاده


تحلیل تطبیقی مفهوم توقف در ورشکستگی در حقوق ایران، حقوق جدید فرانسه و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.332074.3183

سمیرا هراتی قوی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


قابلیت انتساب جرائم به اشخاص حقوقی از مَنظر نظریه عمومی تناسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.291236.1841


حقوق سیاسی اقلیت های دینی در شریعت اسلام و جمهوری اسلام ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.277872.1617

علی فروزنده؛ طیبه عارف نیا؛ عباس سماواتی


تبیین فقهی و حقوقی حق العمل کاری و مقایسه آن در مذاهب خمسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.267068.1462

محمد عبادی؛ حمید مسجدسرایی؛ هرمز اسدی کوه باد


دریچه نرخ ارز، تورم و تولید در اقتصاد سیاسی ایران: بر اساس مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.273144.1531

بیت الله اکبری مقدم؛ بابک نجفی بوساری؛ آرش هادی‌زاده میرکلایی؛ ندا بیات


تبیین مرزهای مفهومی سیاست شهر و خط مشی شهری در علم سیاست شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.257259.1345

سبحان محقق


نقش جامعه شناسی سرمایه انسانی در امنیت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.275673.1587

سیدمحسن سعیدی کاخکی


بررسی میزان اهمیت عناصر و مولفه‌های منتورینگ معلمان جدیدالاستخدام در نظام آموزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.302574.2242

پروانه نیرومند؛ جعفر قهرمانی؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی


بررسی مسئولیت مدنی حاصل از نقض حریم خصوصی با رویکردی بر حقوق موضوعه و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.305368.2325

بهنام قنبرپور؛ سید رضا باقری


بصیرت دینی زنان با بهره گیری از آیات قرآن کریم در موضوع زنان، خانواده و ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.275054.1571

طاهره حسومی


«عدالت از منظر رهبران جمهوری اسلامی ایران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.273603.1541

سیدمحسن میرحاجی


تحلیل ابعاد حسن نیت در قراردادهای داخلی و بین‌المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.345347.3536

میثم پایین محلی؛ علیرضا حسنی؛ علی اکبر اسمعیلی


ارزیابی و مبانی کارشناسی نظر اهل خبره با علم قاضی و شهادت درجوامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.317575.2730

مرادعلی بهمنی؛ محمد رضائی؛ مرضیه پیله ور


بررسی روش استنباط آموزه های دینی آیت اله ملکی میانجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.310733.2475

ناهیده مهدوی؛ محمد کاظم رضازاده جودی؛ سیدعلی پور منوچهری


الگوی قدرت دوگانه سلطان ـ فقیه در دوره فتحعلی شاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.292616.1901

زهرا علیزاده جدا؛ علی اکبر خدری زاده


کارکرد حقوق کیفری در توسعه اقتصادی با تاکید بر خصوصی سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.307424.2397

حسین جلالی؛ امیر حسین رهگشای؛ امیر پاک نهاد


مبانی نظری تعلیق اجرای مجازات‌ها در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2021.305352.2317

قباد کاظمی؛ کیومرث عزیزی کلاره؛ اکبر وروایی


اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم هیجانی مادران بر توانایی نظریه ذهن کودکان 4 تا 9 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.308857.2408

حسین اسکندری


واکاوی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات زوجه شاغل در باب خروج از منزل بدون إذن زوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.306761.2372

سید علی سرمدی؛ بهنام قنبرپور


ارائه الگویی جهت توانمندسازی مدیریت دانش کارکنان در حوزه تحقیق و توسعه با بهره‌گیری از سامانه بازی‌گونگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.305104.2309

علی مشیری موحد؛ سید محمود هاشمی؛ احسان ساده؛ زین‌العابدین امینی سابق


بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.304295.2298

مونا انوری؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ علیرضا ظاهری


مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.304403.2297

امیرحسین کیانفخر؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


شناسایی عوامل موثر بر حسابرسی الکترونیکی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت درایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.308943.2411

محمود همت فر


بازنمایی آراء ابن حسام خوسفی در خاوران‌نامه دربارۀ معراج پیامبر(ص) و مقایسۀ آن با نظرات آنه ماری شیمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.287456.1747

محمد حجت؛ زهرا بیرامی؛ مجید حاجی زاده


بررسی تطبیقی علوم و فنون در منظومه‌های عاشقانۀ امیر خسرو دهلوی با منظومه‌های عاشقانۀ جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.294509.1977

مریم شایگان؛ منصوره مشایخی؛ مریم غلامرضا بیگی


بررسی ارتباط خرد با دادگری و برآیندهای آن در اندیشۀ سیاسی فردوسی در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.292056.1882

داریوش کاظمی؛ فریبا دانشور؛ مریم شایگان


کشف عوامل مؤثر بر توسعه طرح تحول سلامت در وزارت درمان و آموزش پزشکی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.303870.2282

کورش قنبری؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه


الگوی توانمندی های نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط در راستای ارزش افزایی سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.305477.2324

سیدمحمد سید حسینی


تبارشناسی فقهی- حقوقی بیع اقساطی با نگاهی بر کنواسیون 1980 وین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.291612.1885

جلال سلطان احمدی؛ ابراهیم تقی زاده؛ یوسف ابراهیمی


بررسی عناصر کارآمدی دولت‌ها از منظرآموزه‌ها و حقوق عمومی اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.291538.1863

ابوالقاسم ابراهیمی؛ حسین احمری؛ علی صالحی فارسانی


ساخت واعتباربخشی مدل شایستگی مدیران راهبردی سازمان بهزیستی خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.299478.2124

کاظم نصیرپور؛ مسلم چرابین؛ احمد اکبری؛ داود کاوه


بررسی و تحلیل روابط عاشق و معشوق در غزلیات حافظ با رویکرد به سویه های سیاسی و اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.298468.2093

محمد دیانتی؛ ناصر محبوب پور؛ محمد حجت


بررسی نوآوری سازمانی در نظام آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.300689.2168

سید محمد تفرشی؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی


تامین مالی تروریسم با محوریت گروه داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.298566.2096

سید سیروس فتحی فرد؛ محمود اشرافی؛ محدرضا شادمان فر


ارائه روش مبتنی بر پروتکل بلاک چین به منظور بهینه سازی سطح درآمد و مالیات در حوزه بهداشت و سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.297639.2065

مائده محمدزاده؛ عبدالله کولوبندی؛ منصوره علیقلی


شاخص‌های حکمرانی خوب و شهروندی خوب با تاکید بر نقش قومیت‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.292730.1904

علیرضا منظری توکلی؛ روح اله جزینی درچه؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه


نقش عرف سیاسی در حقوق غیرمالی زوجین از دیدگاه حقوق ایران (مذاهب اسلامی وادیان رسمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.294628.1981

فرهاد پروین؛ لیلا رادپسند


بررسی گستره تعهدات دولت در اجرای حقوق اقتصادی- اجتماعی شهروندان در رویکرد قانونگذار اساسی ایران و اندیشه لیبرال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.293661.1939

علیرضا عسکری؛ منصور فرخی؛ یاسر روستایی حسین آبادی


بررسی انواع آثار جرم‌شناسی در جامعه با رویکردحقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.292909.1927

نجمه مالکی بروجنی؛ سید عباس جزایری؛ کریم صالحی


نقش متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی (با تاکید بر سیاست پولی) در پیش بینی جذب سپرده مدت دار بانکی و تاثیر آن بر جامعه مطالعه موردی : بانک ملی شهرستان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.292915.1914

مهدی ناظمی اردکانی؛ سید مصطفی میرجلیلی؛ جمال برزگری خانقاه


فرازی بر ارکان جرایم ناقص با رویکرد به نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.291802.1865

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


مساعی بین المللی در زمینه ی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.292335.1887

مجید اسلامیان؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


تأثیر ملاحظات استراتژیک بر اصل ضرورت نظامی در حقوق جنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.292013.1880

مجتبی بابایی؛ علیرضا کمالی فرج اله زاده


مکاشفه‌ی نگرش‌های مطرح در معماری معاصر ایران بعد از انقلاب از منظر نوآوری‌های مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.290108.1803

مهدی نیکنام؛ قربان ghorban؛ حسن hassan


طراحی طرح درس آموزشی به زبان انگلیسی با اهداف بانکی: موردپژوهی بانک توسعه‌ی صادرات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.290714.1823

پرویز parviz؛ محمدرضا تک‌روستا؛ َشعله کلاهی


تبیین الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.290713.1822

هاجر محمدپورکچلامی؛ سید رسول حسینى؛ علی بدیع زاده؛ آرش موسوی


تبیین تاثیر مرگ سلطان قابوس بر سیاست خارجی عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.288776.1776

نوذر شفیعی؛ عبدالکریم صادق دوست؛ رحمت حاجی مینه


تحلیل گفتمان- ایدئولوژی نظام آموزش و پرورش در‌ دولت اصلاحات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.285641.1711

سید بهروز موسوی بهبید؛ احمد علی حسابی؛ نبی الله ایدر


بررسی نقش الگوی مصرف رسانه ای بر سبک زندگی خانواده ایرانی (با تأکید بر شهروندان تهرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.240655.1277

مرتضی توکلی؛ محمد رضا رسولی


ارائه و تبیین مدل هوشمندی سیاسی با تاکید بر پاسخگویی اجتماعی مدیران بخش دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.320046.2814

علی فیض‌اللهی؛ رضا خدایی محمودی؛ سلیمان ایران زاده


رویکرد دولت‌های آسیای مرکزی نسبت به گروه‌های افراط‌گرای اسلامی (مطالعه موردی حزب التحریر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.318373.2763

رحمت حاجی مینه؛ مریم نوری


ملی‌گرایی جدید در اروپا و پیامدهای آن برای ایران (از منظر جامعه شناسی سیاسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.308924.2428

جواد سورد؛ سیدرضا موسوی نیا


ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شایستگی های عمومی مدیران پایه حوزه آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.303275.2254

کوروش اسماعیلی؛ علی دلاور؛ عباس عباسپور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی


بررسی جریان اندرزنامه نویسی سیاسی در تاریخ میانۀ ایران (مطالعه موردی: تاریخ شاهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.302131.2215

حسن اسدی


مطبوعات و نحوه تعامل آنان با ارکان حکومت مشروطه در دوره مجلس اول(1326-1324ق).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.295606.2003

فاطمه بلندی


رویه قضایی مقابله با شکنجه و پیشگیری از آن با نگرش به اسناد داخلی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.320845.2838

احسان نظری؛ فیروز محمودی جانکی؛ شهلا معظمی


تحلیل جامعه شناسی – تقنینی سیاست جنایی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.309403.2438

محمدرضا شادمانفر؛ فرامرز نظافت؛ مجتبی فرهمند


تأثیر هویت دینی بر روی سازگاری فرهنگی در میان قومیت‌های مهاجر به منطقه نجف‌ آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.283179.1683

اصغر محمدی؛ وجیهه طالب نجف ابادی؛ سید علی هاشمیان فر


پیوند شعر و تاریخ در دو اثر "تاریخ ایلچی نظامشاه" و "مثنوی شاه اسماعیل نامه" با تکیه بر تاریخ سیاسی و کارکردهای شعری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.330193.3129

سمیرا سام زاده؛ داریوش کاظمی؛ محمد حجت


بررسی تطبیقی اداره فضولی به قصد احسان در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.328888.3086

علی اکبر شعبانیان؛ علیرضا رجب زاده؛ طیب افشارنیا


مباحث اجتماعی در آیینة اشعار دورة تیموری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.323614.2935

علی کابیلی؛ مریم محمدزاده؛ رضا آقایاری زاهد


مبانی و جلوه های اصل حداقل سازی نظام کیفری در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.316591.2671

اسماعیل جعفری؛ حسن حاجی تبار فیروز جائی؛ محمد نبی پور


بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی شکواییه در شعر خاقانی و نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.309200.2423

هوشنگ جعفری؛ سید مهدی خیراندیش؛ محمد رضا تقیه


نارسائی‌ها و نوآوری‌های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.297896.2095

محمد یزدانی؛ سیدمحمود مجیدی؛ محمدحسن حسنی


سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا (ترامپ)، در خاورمیانه ازمنظر مدل های تصمیم‎گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.298422.2090

عبدالرضا یوسفی میانجی؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی؛ رحمت حاجی مینه


مطالعه تطبیقی تطابق کالا در بیع در حقوق ایران و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.334397.3273

خسرو ابراهیمی؛ بهشید ارفع نیا؛ علی آل بویه


مقاصد شریعت و چالش های جهان معاصر ، ضرورت بازخوانی مولفه های مقاصدی با رهیافت مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333557.3239

سیف اله رحیمی؛ رحمت فرحزادی؛ جبرئیل امیدی


بررسی علل گرایش به عرفی گرایی نزد روشنفکران معاصر ایرانی (با تاکید بر نظریات عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.323021.2914

عباس صالحی نجف ابادی؛ بهزاد پاشازاده؛ قاسم ترابی


ارائه چارچوب ساختاری تفسیری توسعه کارآفرینی در آموزش عالی با پیامد اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.331232.3153

فاطمه مصطفی زاده؛ جلال حقیقت منفرد؛ محمد علی کرامتی


بررسی ساختار و جایگاه تاریخی و اعتقادی شیخیه کرمان با تاکید بر حجگزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333235.3224

محمد ترک زاده؛ حسین الهی؛ محمدعلی علیزاده


نقد وبررسی جرایم سیاسی در حقوق ایران و فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333457.3236

سید حسن شاهچراغ؛ محمد حسن حسنی؛ مهدی ذوالفقاری


بررسی تحلیلی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی باهدف ارائه الگوی مناسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.312756.2566

احد حضور؛ حسن عیوض زاده؛ مالک ذوالقدر؛ سید فرشید جعفری پابندی


بررسی مشارکت سیاسی در گفتمان دو دولت عدالت محور و اصلاح طلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.334390.3272

ابوالقاسم شمس ابادی؛ موسی شهریاری؛ یوسف امینی


موانع حقوقی تاسیس و توسعه احزاب در ایران با نقد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.319702.2801

مونا احمدی؛ سید محمد هاشمى؛ اسدالله یاوری؛ ناصر على منصوریان


تاثیر مهارت‎های تحلیلی داده‎ها بر رفتار مالی کارکنان بخش حسابداری نهادهای عمومی غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333868.3250

جمال افخمی اردکانی؛ کاوه آذین فر؛ ایمان داداشی؛ رضا فلاح


ریسک و نحوه مدیریت آن در راستای ارتقای بانکداری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.334160.3262

سلمان غبیشی؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


تحلیل اعتبار آرا قطعیت یافته در فقه و حقوق با نگاهی به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333694.3275

جعفر گلدار؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی


بررسی دیدگاه‌های عرفانی امام خمینی و تطبیق با اشعار کلیدی مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333621.3243

طاهره شفیعی؛ علیرضا فهیم؛ محسن فهیم؛ علیرضا خواجه گیر


ارائه الگوی پیشنهادی امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.334036.3257

عباس اسفندیاری زاهدانی؛ رضوان حجازی؛ داوود خدادادی؛ بیژن عابدینی


طراحی و تبیین مدلی در ارتباط بین شادی کارکنان و استقرار سیستم جانشین پروری و انتصابات به دور از فشارهای سیاسی و جناحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333894.3251

علیرضا شیرانی؛ ماشااله ولیخانی؛ رسول آقاداود


تحلیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه زمینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.280517.1650

رئوف رحیمی؛ الناز پروانه زاد


مطالعه تطبیقی زمان و خلقت، در تفکرات بوعلی سینا و آگوستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333947.3255

سید اسمعیل لشگر ی؛ امیر محبیان؛ محمد کاظم رضازاده جودی


شناسایی و تبیین ابعاد و شاخص های مدیریت ارزش مدار در وزارت کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.316834.2733

عبدالرضا بیات؛ فرشاد حاج علیان؛ تورج مجیبی؛ مهدی امیر میاندرق


نقش ایرانیان در پیشرفت هنرِ موسیقی در دوره عباسیان(با رویکرد جایگاه اجتماعی موسیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.332162.3186

عبدالکریم رستمی؛ علی الهامی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی


بررسی تاثیرمعیارها و سنجه ها ی ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بر توسعه صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.329773.3114

بهزاد کیا؛ احمد جعفری صمیمی؛ علی فرهادی محلی؛ مجتبی طبری


میتوس و لوگوس در شاهنامۀ فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.331206.3162

جمیله صارمی یاراحمدی؛ رضا فهیمی؛ رحیم طاهر


انتقال فناوری و سازوکارهای حمایتی مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.331826.3172

مینا شیخ؛ طوبی صادقی؛ ابراهیم تقی زاده


ارائه مدل بازاریابی اجتماعی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی: نگاهی بین رشته ای بازاریابی -جامعه شناسی با تاکید بر جامعه سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.292359.1888

لیلا پوردشت؛ بهرام خیری؛ عباس حیدری


شناسایی مولفه ها و شاخصهای اصلی مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز در صنعت خودرو (رویکرد کیفی داده بنیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333438.3230

گلاره ساسانی؛ مسعود قربان حسینی؛ مرتضی قاسمی


بررسی ارتباط مؤلفه‌های مختلف جامعه‌شناسی و اجتماعی با سطح یادگیری زبان آموزان زبان آلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333225.3223

اشکان پیوندی؛ افسون گودرزپور عراق؛ پرستو پنجه شاهی


طراحی الگویی برای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.292576.1895

سید حسین خدیوی؛ سعید جبارزاده لنگر لونی؛ جمال بحری ثالث؛ اکبر زواری رضایی


بررسی تطبیقی شرایط مبیع در مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.332398.3197

احسان سامانی؛ جواد رهنما؛ حیدر امیرپور


مدل مطلوب مسئولیت مدنی مسئولان رسانه‌های الکترونیکی برخط و غیر برخط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.331737.3168

مرتضی محبی


سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.313007.2569

فرامرز صالحی؛ رضا کاویانی؛ مسعود مطلبی


پیشران‌ها و موانع اثرگذار بر جامعه‌پذیری سیاسی زنان تحصیل‌کرده تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.296438.2028

رویا زمانی؛ شهلا کاظمی پور؛ روزا کرم پور


عوامل سیاسی و اجتماعی موثر بر سیاستگذاری دولتها (ملی شدن صنعت نفت و انرژی هسته ای ) بر اساس مدل سیستم ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.312707.2563

محمدعلی قاینی؛ فرشید جعفری پابندی؛ اصغر پرتوی؛ مالک ذوالقدر


ارائه یک الگو برای مدیریت بین‌المللی‌سازی آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.331234.3154

آرام غنیون؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


تبیین مولفه ها ی مورفولوژی شهری بر اساس سیاست و شاخص های تاب آوری شهری به روش تحلیل عاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.326302.3002

صابر مصورزاده؛ فرح حبیب؛ کاوه رشیدزاده


بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در شرکت های بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.312323.2553

سید فرهاد انوشه؛ حسن قدرتی قزاآنی؛ حسین پناهیان؛ مهدی معدنچی زاج


بررسی علل عدم امکان حصول سکولاریسم در جوامع اسلامی با استفاده از نظریه سازه انگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.305320.2313

سید مهدی چلوی؛ حامد محقق نیا؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی


ارائه الگوی طراحی فضای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.292556.1898

پریسا ایران نژاد


تبیین مفهوم فضا و تعامل آن با عناصر قدرت و رقابت در ژئوپلیتیک شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.327851.3053

مریم کلهر؛ ابراهیم رومینا


ارائه مدلی به منظور تربیت مدیران خلاق با تاکید بر بعد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.329451.3105

نیلوفر ربیعی منفرد؛ لیلا بهمئی؛ محمد حسین پور


بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری ایران در جرایم سایبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.317226.2863

مهشید مهتابی؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی


مقایسه مبانی اقتدارگرایی در مصر و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.323302.2924

سید خلیل سجادی اسدآبادی؛ رضا پریزاد؛ داود کیانی


بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت توزیعی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333069.3215

ذکریا یارمحمدی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی؛ سعید صیادی


جمهوری اسلامی ایران و بحران ادغام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.311144.2498

بهنیا اصلانی


تحلیل تاریخی نقش وزارت فرهنگ وآموزش عالی درجنگ تحمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.259502.1360

رسول rasool؛ Nowruz Hashem Zehi؛ انسیه اصغری؛ رشید جعفرپور


پدیدارشناسی امید مشتریان به خدمات بانکی در بانک کشاورزی (رویکرد آمیخته: پدیدارشناسی-مدلسازی معادلات ساختاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.303743.2271

اصغر احمدی؛ فرشید نمامیان؛ تحفه قبادی لموکی


بررسی کاربرد علم اجمالی در مباحث حدود، تعزیرات، قصاص، قتل ، دیات و امور مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.334156.3260

ناصر عامری؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


طراحی راهنمای برنامه درسی مدرسه صالح در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.320413.2821

زاهد احمدزاده؛ سیدعبداله حجتی؛ رقیه وحدت


واکاوی و ریشه یابی نظرات فقهی و حقوقی در خصوص حدود نظارت حکومت بر موقوفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.328718.3077

سعید غیرتمند؛ علی فقیهی؛ محمد علی خیراللهی


سبک شناسی شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.329504.3109

حسن محمودی؛ علیرضا صالحی؛ سهیلا موسوی سیرجانی


صلاحیت محاکم داخلی و دیوان کیفری بین‌المللی در ارجاع و محاکمه جنایات داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.319626.2798

غلامرضا شهروی؛ محسن محبی؛ ابراهیم بیگ زاده؛ صابر نیاورانی


واکاوی روش تفسیر ادبی ابوعلی نحوی فسوی در تفسیر قرآن مجید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.329282.3102

حمیدرضا شمع ریزی؛ مسلم امین نژاد؛ کمال خواجه پور


عفو و بی‌کیفری به مثابه یک مؤلفه متناقض در سازوکارهای عدالت انتقالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.322110.2878

سید نجم الدین قریشی؛ عباسعلی کدخدایی؛ مجتبی بابایی


سازگاری دموکراسی در نظام سازی حکومتهای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.329321.3103

محمد حسین محمدی؛ خیرالله پروین؛ مصطفی سراجی


بررسی بازاریابی در صنعت هتلداری با رویکرد مدلسازی معدلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.314040.2600

مریم بیگ پورتنها؛ فرشید نمامیان؛ رضا تقوایی؛ تحفه قبادی لموکی


طراحی مدل آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقامتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.314231.2607

محمد طهوری؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ کامبیز حمیدی


بررسی چگونگی پیوند ملی گرایی و تاریخ نگاری در دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.317841.2737

شهرزاد رومز؛ علیرضا ابطحی؛ ناصر جدیدی


بررسی شروط خلاف مقتضای عقد در فقه شیعه و انگلیس و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.317836.2736

فرنگیس شیخ؛ محمد علی صفا؛ مهدی بهره مند


تبیین ماهیت و عناصر ملکیت در پدیده های فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.307147.2387

مرتضی سلطانی نژاد؛ امیر حمزه سالارزائی؛ علی خیاط


واکاوی حقوقی نقش تفاوت های شخصیتی زوجین در استحکام خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.316712.2711

حیدر رفعتی؛ امیر ملامحمدعلی؛ محمود قیوم زاده


رفتار سیاسی مدیران دولتی و علل آن در سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.312064.2535

مسعود ثنائی؛ حسن جعفریانی؛ مصیب سامانیان


تحلیل جامعه‌شناختی مجازات درزمینه جرائم آب " مطالعه موردی: آرای قضایی حوزه دشت سیستان"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.304903.2305

سعید گوهری


سیر تکوین هویت ملی ایران در دوره‌ باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.282428.1672

مجید عباس زاده مرزبالی


مروری بر عوامل موثر بر بومی سازی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی (مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.303435.2266

علی آوج؛ حبیب ابراهیم پور؛ شهرام میرزایی دریانی؛ اسحق رسولی؛ زهرا فتوره چی


نقش ایلات شاهسون و شکاک در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میاندوآب، در دوران قاجار و پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.302858.2246

علی دهقانی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منوچهر صمدی وند؛ معصومه قره داغی


نقش اضطرار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.302249.2220

محسن رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهبانی


بررسی اثر بخشی آموزش متقابل، توضیح مستقیم برسرعت یادگیری و مهارت‌های حل‌مساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.299904.2143

طاهره نکوئیان؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی؛ طیبه شریفی


بررسی هویت های تغییر یابنده خانواده های واقع در مراحل مختلف چرخه زندگی خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.299740.2135

فاطمه fateme؛ امید علی احمدی؛ مجید majid؛ فریبا fariba؛ علی ali


بررسی و تحلیل تربیت عقلانی از دیدگاه مولانا و جان دیویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.299737.2134

ریحانه کمانه؛ علیرضا یوسفی؛ نرگس کشتی آرای


بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر شفافیت مالی در سازمانهای دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2021.297911.2074

سمیه حسینی عقدایی؛ حسن قدرتی؛ حسین جباری؛ حسین پناهیان


رویکرد سیاسی جنایی تقنینی ایران نسبت به زنان بزه‌دیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2021.290404.1811

زهرا بیگ زاده؛ امیر حمزه سالارزائی؛ نادر مختاری افراکتی


بررسی زمینه ها و نقش ملک محمود سیستانی در تحولات سیاسی اواخر دوره صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.290408.1812

محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر چاری؛ سهیلا ترابی فارسانی


طراحی و تبیین مدل جبران خدمات کارکنان صنایع خلاق (مطالعه موردی؛ خبرگزاری صدا وسیما)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.286971.1737

محمدجواد هنرمندساری؛ سیدمهدی شریفی؛ طاهر روشندل اربطانی


وانمایی کنش ناهمساز زبانی کارگزاران سیاسی پهلوی دوم در برساخت سلطنت مطلقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.316118.2663

سمیه حمیدی؛ پیمان زنگنه


بررسی وضعیت جامعه پذیری سیاسی در میان دانشجویان: مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.275062.1573

محمد باقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر؛ محمد حسین نیکزاد


تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایشات ادبی نوجوانان (مورد مطالعه نوجوانان شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.332646.3226

نازفر ناظم؛ حسین آقاجانی مرسا؛ علی باصری


بررسی تطبیقی فسخ نکاح در فقه، قانون، رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.345258.3532

امیررضا دهقانی نیا؛ محمد حسین بیاتی


اجرای دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر دستور موقت دیوان در پرونده نقض ادعایی عهدنامه مودت ایران-آمریکا(1955)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.343838.3493

مهدیه اردشیرمقدم؛ هیبت الله نژندی منش؛ محمدعلی صلح چی


تعارض ادله سنتی و الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.349315.3647

محمد رضا فلاح؛ مجید دهقانی؛ سیدجعفر هاشمی


مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی اشخاص حقوق عمومی نسبت به خسارت ناشی از سیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.346830.3571

امین ناصری؛ سیدعلی خزایی


بررسی ژئوپلیتیک تاثیر روابط سیاسی-نظامی آمریکا و عربستان بر نظم امنیتی منطقه خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.348389.3620

علی لطیفی نیا؛ حسین کریمی فرد؛ فریدون اکبرزاده


تناسخ در ادیان هندی و بازتاب آن در تفکرات ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.347597.3589

لیلا اصل حسینی؛ محمد صافحیان؛ مهدی نجفی افرا


تطور الفاظ با نگرش به تشتت سلایق از شیخ مفید تا شیخ انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.336712.3322

حمیدرضا باقری؛ طیبه عارف نیا؛ محمدرضا شیرازی


تحلیل ماهیت گفتمان حمایت از برند ایرانی در اسناد پایین دستی رسانه ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.344649.3518

زینب ضیایی؛ عباس عباسپور؛ علی اکبر فرهنگی


بازتاب هاروت و ماروت در ادب فارسی و اثرات فرهنگی، ,اخلاقی و تربیتی آن در جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.347250.3614

فائزه السادات موسوی قومی؛ محمد دیانتی؛ بشیر ذوالعلی


مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ذیمدخل در طرح های جنگلداری با نگاهی بر توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.347881.3599

زینب zinab؛ علی اکبر اسمعیلی؛ محمد غلامعلی زاده


بررسی نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.347309.3579

پژمان میرکریمی؛ سیدباقر میرعباسی؛ مریم مرادی


طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.341889.3453

امین علیشاهی؛ فرشید نمامیان


عوامل مؤثر بر مهارت ارتباط با خانواده در میان اعضای خانه موسیقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.326339.3020

آذر پوربهرام؛ سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی


نقش وزرا و دانشمندان در ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها در عصر سامانی (۲۶۱ – ۳۹۵ ه.ق / ۸۷۴ – ۱۰۰۴ م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.326426.3009

طیبه کاظمی ابیازنی؛ حمید رضا صفا کیش؛ نعمت احمدی نسب


واکاوی دیدگاه های دگراندیشان دینی دوره پهلوی اول و نقش حکومت در گسترش آن در سطح جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.327510.3039

علی حیاتی؛ محمدقربان کیانی؛ کیوان شافعی؛ سید محمد شیخ احمدی


نقش مصلحت و ضرورت در ترجیح مالکیت نوعی اجتماعی بر مالکیت شخصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.326059.2995

داود یزدانی کچوئی؛ محمدرضا شیرازی


واکاوی آثار حقوقی مبایعه نامه و قولنامه در اموال غیر منقول در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.326877.3021

مهناز سلیمی؛ ابراهیم حجازی فر؛ راضیه حسنخانی


طراحی الگوی توانمندسازهای مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی در آموزش و پرورش شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.327551.3040

محمد مرادی خلج؛ سعید صیادی؛ سنجر سلاجقه؛ زهرا شکوه


تعیین تاثیر نوآوری در پذیرش تغییر جامعه معلمان تربیت بدنی مدارس نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.326548.3024

زینت نیک آیین؛ پریسا آقایی؛ فریده اشرف گنجویی


جرایم مبتنی بر اخفاء با تاکید بر اختفای طفل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.326009.2990

طاهره کیاکجوری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


تعامل سنت و مشروعیت سیاسی با نهاد حکومت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.303977.2284

مجید نوروزی خولکی؛ اسدالله اطهری؛ حسن شمسینی غیاثوند


حق تمتع زوجه از حریم شخصی و چگونگی تزاحم آن با تمکین وی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.321500.2858

حمیدرضا ناظمی هرندی؛ داود نصیران؛ سیدمحمدهادی مهدوی اردکانی


مکتب پوزیتیویسم دردوره محمدرضاشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.324856.2958

الهه زنجانیه؛ معصومه قره داغی؛ منوچهر صمدی وند؛ رضا نصیری حامد


بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسعه صنایع دستی و نقش آن در رونق گردشگری استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.322076.2875

شیوا سیف الدینی خالقی؛ اسماعیل جهانبخش؛ رضا اسماعیلی


مسئولیت ناشی از مذاکرات پیش قراردای با نگاهی به کامن لا و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.318700.2774

رضا حسین گندمکار؛ عزیزالله فهیمی؛ سید علی سید دارابی؛ عزت الله گنج خانلو


اصول و مؤلفه‌های دموکراسی در آراء و افکار محمد مجتهد شبستری؛ با تاکید بر روش شناسی کوئنتین اسکینر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.318674.2772

ذکراله منافی؛ احسان شاکری؛ علیرضا اسمعیل زاد


تبیین جامعه‌شناختی دلایل پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش علویان طبرستان با تأکید بر نظریۀ محرومیت نسبی رابرت گر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.320056.2813

مهرناز بهروزی؛ فاطمه روحی پرکوهی؛ محمد سپهری


طراحی مدل تاثیر بازاریابی داخلی بر تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان (بررسی موردی بانک ملی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.320585.2831

سیدمجید سیدحسینی؛ سینا نعمتی زاده؛ میرفیض فلاح شمس


تحلیل چارچوب های تساهل و مدارا در شاخص های فکری نواندیشان دینی ایران و لیبرالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.317206.2713

سعید اسلامی؛ سید امیر حسینی جو؛ کمال پولادی


وظایف و اعمال حقوقی غیر مالی قیم در قبال کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.299721.2130

شرمینه گل کرم؛ سیدپدرام خندانی


بررسی جرم سواستفاده از سفیدمهر و سفید امضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.316613.2674

محمد صالح مویدی


بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبتنگر بر ناگویی خلقی، تاب آوری و بهزیستی ذهنی زنان مطلقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.314057.2603

فاطمه رحمانی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ حسن اسدزاده؛ بیتا نصراللهی


تحلیل اخلاقی، سیاسی، اجتماعی ابتلاء انبیاء الهی از منظر ادیان توحیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.311200.2501

الیاس آذرکمان؛ سیدحسین واعظی؛ محمد رضا شمشیری


سیاست جنایی تقنینی قانونگذار در قانون امور گمرکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.311357.2507

هوشنگ شامبیاتی


پناهندگان یونانی در دربار هخامنشی(از تأسیس تا سقوط شاهنشاهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.309860.2471

حمیده مظفری؛ ناصر جدیدی؛ احمد کامرانی فر


نقش دادگاه در صدور دستور موقت در داوری در نظام های حقوقی ایران و انگلستان و تبیین جامعه شناختی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.306200.2352

وحید سروستانی؛ مصطفی ماندگار


مبانی فقهی نظام ثبت اسناد و املاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.309914.2457

امین حسینی؛ مسعود شیرانی؛ داود نصیران


ارزیابی علل ایجاد شکاف طبقاتی و رابطه آن با کاهش اعتماد به مسئولان نظام در جمهوری اسلامی‌ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.309124.2418

ریحانه قادری؛ اسماعیل شفیعی؛ سیدمصطفی مدنی


طرح و گسترش مؤلفه‌های مدرنیته سیاسی: در حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.266568.1498

مسعود غفاری؛ علی ناصری


قرارداد بیع متقابل در صنعت نفت - گاز و نقش آن در سیاست گذاری های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.306586.2368

فرزاد کریمی خنجری؛ سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی؛ مهدی مددی؛ سینا نوروزعلی


بررسی ساختار و تشکیلات ارتش ایران در دوره پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.301285.2185

فرشاد فروزش؛ احمد کامرانی فر؛ سهیلا ترابی فارسانی


بررسی ناهنجاری‌های اجتماعیِ دوران جلایریان در فراقنامه سلمان ساوجی و فرهادنامه‌ی عارف اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.306204.2353

مرتضی رشیدی؛ زهره انصاری؛ محبوبه خراسانی


مسئولیت کیفری تعرض به سفارت خانه ها در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.303724.2272

آمنه رشیدگرمی؛ دانیال عباسپور؛ مهناز مهدوی؛ مهدی مسعود آشتیانی


بررسی قاعده ثبات مالکیت، در سرمایه گذاری خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.301230.2182

حمید شیردژم؛ محمد روحانی مقدم؛ علیرضا حسنی


امام خمینی(ره) احیاگر حجاب در جامعه سیاسی ایران با الهام از سیر تنزیلی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.302772.2245

مجید کرباسی فروشان؛ مهدی مهریزی؛ مصطفی عطارآبکناری


بررسی رابطه دولت و ملت در الگوی اسلامی از دیدگاه امام خمینی و امام خامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.295893.2014

سید مجتبی میری؛ خلیل بهرامی قصر چمی؛ مسعود جعفری نژاد


نقش مصلحت در تفسیر نصوص مجازات حدّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.295003.1991

مصطفی ذوالفقار طلب؛ حسین درویشی پور خرم آباد


تحلیل ظرفیت های حقوقی نظام فدرالیسم در تحقق و توسعه ی عدالت اجتماعی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.291797.1864

بابک علی اصغر زاده؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


شیوه نظارت رییس جمهور بر عملکرد وزرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.291898.1870

احمد زندی؛ خیرالله پروین؛ محمد حسن حبیبی


طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران(مطالعه کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.289412.1788

ابراهیم سمیع پور گیری؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری


مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2021.288659.1784

داود کریمی مرید؛ محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه


بررسی تحلیلی فقهی- حقوقی و اجتماعی نقش و آثار اجبار، اکراه، اضطرار در ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.289131.1785

حسن اسدی؛ سمیرا شریعت نیا


حمایت کیفری در قلمرو جرایم امنیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.288549.1773

بیژن نجفی؛ حسین شیخ الملوک؛ یزدان نصرتی


تاثیر مولفه های مدل برندسازی در برنامه های گفتگو محور تلویزیونی در جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.287668.1753

امیر محمدی؛ علی محمد مزیدی شرف آبادی؛ محمد سلطانی فر


جامعه شناسی سیاسی ایرانی برساخته تاریخی تحریف شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.285034.1700

هاشم امیری؛ حیدر لطفی


سنجش نگرش جوانان درباره ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی(مطالعه موردی: جوانان شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.260109.1371

مریم حایک؛ حسین مسعودنیا؛ احسان عسکری


مقایسه مفهوم عقل از دیدگاه امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.284612.1693

فرخنده نصیری؛ عباس احمدی سعدی


بازخوانی تطبیقی حقوق شهروندی در نهج البلاغه و جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.280433.1649

سمانه بنی صفار؛ علی محمد زاده؛ ابوالقاسم پیاده کوهسار


خوانش هویت ملی در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.310214.2468

مریم رحمانی؛ غلامرضا خواجه سروی؛ عباس مرادی


ارائه الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.348588.3624

رزیتا ابراهیمی تبار؛ صدرالدین ستاری؛ توران سلیمانی


تعارضات فقهی ابن تیمیه با مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.346215.3576

سید علی امیری؛ عزیز جوانپور هروی؛ احسان شاکری خویی؛ پرویز احدی؛ قادر زارع مهدوی


ارزیابی آگاهی از هویت ملی در رسانه های جمعی و اجتماعی با رویکرد مقایسه ای (مطالعه موردی نوجوانان شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.345884.3547

غلامعلی فرج زاده خیاوی؛ اصحاب حبیب زاده؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر


اعتبار شهادت، اقسام و ارزش اثباتی آن در قلمرو قوانین و سیاست های حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا (جامعه مورد مطالعه: آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.347678.3591

میلاد میرزایی؛ رضا شکوهی زاده؛ نجاد علی الماسی


حقوق بین الملل، حق نجات و تکالیف دولت ها در ارائه خدمات تجسس و نجات دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.341695.3446

بهمن نکیسا؛ زینب پورخاقان شاهرضایی؛ عباس برزگرزاده


اصل تفکیک قوا و نظریه‌های موجود در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.346589.3566

محسن طاهری؛ مسعود قادری نمین؛ علی صالحی فارسانی


دیپلماسی عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.346194.3552

لنا عبدالخانی؛ محمد دامی؛ حامد محقق نیا؛ شیوا جلال پور


تحلیلی متضاد بر ناسیونالیسم قومی و ناسیونالیسم قراردادی هویت سیاسی ایرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.329157.3097

شعبان محرم نژاد؛ اصغر پرتوی؛ عباس مرادی؛ ابوالفضل لطفی زاده


ظرفیت استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.337187.3332

داریوش ضرونی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ بهروز بهبودیان


اصول بنیادین دادرسی وتشریفات داوری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.329625.3111

مهدی اصغری مقدم؛ مصطفی ماندگار؛ مصطفی السان


جایگاه شهود از منظر احمد و محمد غزالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.338774.3384

محمد عالی وند؛ جواد استادمجمدی


چالش‌های کارکردی دستگاه عدالت کیفری در برخورد با جرائم خشن در فضای مجازی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.341403.3436

فائزه سادات واعظی‌فر؛ محسن شکرچی زاده؛ غلامحسین مسعود


بررسی شاخص‌های اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.341502.3441

خسرو نیکنام؛ مسعود جعفری نژاد؛ سید حسن ملائکه


تحلیل توسعه منابع انسانی از نگاه اقتصاد آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.339236.3398

سعیده سادات بنی جمالی؛ احمد سرلک؛ محمدرضا سرمدی


آسیب شناسی حوزه اختیارات ولی قهری از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.336772.3320

اعظم موخواه؛ بختیار عباسلو؛ سید محسن طباطبایی


طراحی مدل مدیریت پایدارمنابع انسانی در دانشگاه‌های آزاد استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.338438.3373

میترا رستگار؛ نادر شهامت؛ مسلم صالحی؛ رضا زارعی


تببین جایگاه مردم در نظام مردم سالاری دینی از دیدگاه شهید بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.337908.3357

سید عبدالمناف محسنی نیکو


بررسی حقوق انسان در کتاب اخلاق محسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.336867.3321

سمیه عباسی نسب؛ عنایت الله شریف پور؛ مریم جعفری


بررسی و تحلیل کارکردهای عنصر زبان در بازنمایی موضوعات اجتماعی در رمان تنگسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.334983.3290

فاطمه سیستانی؛ هوشمند اسفندیارپور؛ پوران یوسفی پور کرمانی


نقش فساد در شکنندگی دولت در ایران (مورد مطالعه: دولت‌های‌ نهم و دهم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.338226.3367

عباس ایمان پور؛ حمید احمدی؛ مسعود مطلبی


تحلیلی جامعه شناختی از فرهنگ بومیان مغرب در تبلیغ اندیشه های اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.338773.3386

سید علیرضا واسعی؛ زهرا رئوفی


دیدگاه نویسندگان روزنامه کاوه نسبت به اقشار اجتماعی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.338199.3365

تالیا احمدی؛ رضا شعبانی؛ غلامحسین زرگری نژاد


شناسایی مولفه‌های مربوط به مردم‌سالاری دینی و بررسی جایگاه آن در برنامه درسی دوره متوسطه اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.336432.3314

ویدا رشیدی مفرد؛ فائزه ناطقی؛ فرانک سیدی


تحلیل تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه عطار و مکتب اومانیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.337588.3346

علی دارابی؛ زهرا رفیعی؛ مریم زیبائی نژاد


روش نشانه شناسی لایه ای در خوانش فضا های معماری (نمونه موردی: تئاتر شهر ،پهلوی دوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.335348.3295

سیامک پناهی؛ عرفان محمدی؛ نادیه ایمانی


جلوه‌های مقاومت در اشعار سپیده کاشانی و سیمین دخت وحیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.302306.2346

اکرم جهانگیریان؛ منیژه فلاحی؛ رضا فهیمی


چالش‌های عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.336278.3310

سعید بیاری؛ علی محمد حقیقی (نویسنده مسئول)؛ غفار زارعی


بررسی مبانی لزوم جبران خسارات ناشی از اجرای طرح های عمومی بر املاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.335298.3294

ثنا Sana؛ شهرام اصغری؛ اصغر asghar


عوامل اثر گذار بر افزایش سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تبیین موثرترین عامل مبتنی بر روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.335254.3293

علی عباس دیناروند؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشن


بررسی تطبیقی راهبرد امربه معروف و نهی از منکر با تئوری پنجره های شکسته در سیاست جنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.334313.3271

ثریا قنبری کرمانشاهی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ علیرضا عسگری


ارائه الگویی عوامل موثر بر چسبندگی هزینه ها با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.335401.3298

ابراهیم فرجی گوگجلو؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده؛ احمد جعفریان


جریان اصل صحت در ایقاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.330889.3141

سید ابراهیم نجفی گهراز؛ مظفر باشکوه؛ علیرضا لطفی دودران


بهینه سازی مدل کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.332264.3194

علیرضا محمدی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید عبدالله سجادی جاغرق؛ غلامرضا معمارزاده طهران


سیاست کیفری ایران در برابر پولشویی؛ چالش‌ها و راهبردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.321400.2852

عباس خواجه صالحانی؛ درید موسوی مجاب؛ وحید نکونام


چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس(2018-2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.342125.3458

معصومه Masoumeh ,؛ محمد یوسفی جویباری؛ مجید نجات پور؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


مقایسه تطبیقی ترکیب جمعیتی و طبقات اجتماعی کوفه و بصره در قرون اولیه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.342119.3457

رضا reza؛ امیر عبدالهی؛ محبوب مهدویان


کاربرد تئوری بازی در تعادل بخشی بر شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.357942.3882

سید علیرضا موسوی؛ محمد صادقی؛ علیرضا alireza


والا در معماری: آسیب شناسی معماری مسکونی کرج با تمرکز بر مفهوم امر والا از منظر لیوتار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.353372.3770

مهدی محمدی کیاکلااملشی؛ محمدرضا شریف زاده؛ حسین اردلانی؛ محمد عارف


تحلیل جامعه شناختی رفتارزیست محیطی شهروندان گرگانی با تکیه بر رفتار مصرف آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.354172.3798

رضا یازرلو


آسیب شناسی و پیامدهای مدیریت بحران در زلزله کرمانشاه در سال 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.354700.3807

صفورا رشیدی؛ علی محسنی؛ رضا پریزاد


برسی عناصرعمل اخلاقی در فلسفه کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.351634.3726

عباس مرادی؛ محمّد شکری


طراحی مدل توانمندسازی با رویکرد توسعه حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر زابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.351932.3738

حبیب خمری؛ الهام فریبرزی؛ نازیا سادات ناصری


نقش دیپلماسی عمومی در افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در تحولات سوریه بر اساس گفتمان بیداری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.347527.3621

قاسم امامی راد؛ کیهان برزگر؛ مهدی ذاکریان


معیارهای تاثیرگذار بر هویت کالبدی معماری بناهای عمومی معاصر شهر تهران(نمونه مورد مطالعه دوره پهلوی دوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.344971.3521

سیده سارا ابن الرضا؛ حمید ماجدی؛ فرح حبیب


تحوّلات الگوهای پاسخ‌دهی به جرم (سزاگرایی و اصلاح و بازپروری) در حقوق کیفری فرانسه و ایران (در قلمرو مجازات‌های تعزیری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.349526.3657

محمد سالاری؛ محمود روح الامینی؛ باقر شاملو؛ سید محمدمهدی احمدی موسوی


شاخص های حقوقی تشخیص ذینفع در دعاوی زیست محیطی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.328901.3087

محمدعلی رضایی آهنگرانی؛ منصور پور نوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داریوش کریمی


بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: استانداری آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.304298.2288

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ فرشاد گل میرزایی


ارایه الگوی نقش ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.349859.3761

حمدالله منظری توکلی؛ سمیه تربتیان مشهدی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی


رویکرد توافقی-ترمیمی در اعطای مهلت به متهم برای سازش کیفری) با نگاهی به حقوق فرانسه(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.349128.3641

داود داورپناه؛ مرتضی ناجی زواره؛ عباس شیخ الاسلامی


بررسی هم سوئی تحمیدیه دیباچه ها با متن، در برخی کتب منثور فارسی از قرن ششم تا پایان قرن چهاردهم هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.346887.3573

محمد اثنی عشری؛ داریوش کاظمی؛ مریم شایگان


تحلیل بحران سوریه در پرتو مکتب انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.347841.3594

حسن لارتی؛ حامد محقق نیا؛ روح اله شهابی نیا؛ لنا عبدالخانی


بررسی اوصاف و آثار اسناد بازرسی در حقوق و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.347459.3586

آزیتا پرطاووسی؛ عاطفه امینی نیا


نقش مدیریت شهری بر توسعه حمل و نقل عمومی محور در شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.346221.3555

نگین احدی؛ زهره داودپور؛ مریم معینی فر


تحلیل جامعه شناختی روابط بینابینی ویژگی‌های نسل چهارم منابع انسانی درمحیط کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.347229.3577

جواد اشرفی؛ شمس السادات زاهدی؛ محمد منتظری


ارایه الگوی اطلاع‌رسانی شفاف قوانین و سیاست‌گذاری‌ها از طریق سامانه‌های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.344824.3520

نجلا حریری؛ مرتضی فرشچی؛ داریوش مطلبی؛ محمدرضا عباسی فرد


مضامین اجتماعی – سیاسی در اشعار ابوالقاسم الشابی و میرزاده عشقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.339842.3410

محمد احسان رحمانی؛ زهرا خسروی ومکانی؛ عبدالحسین فرزاد


بررسی شرایط صحت قراردادها در قوانین مدنی ایران و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.329653.3120

سید سهیل قاضی میرسعید؛ عباس پهلوان زاده؛ حسین جلالی


واکاوی مفهوم حق، تسلط و مالکیت بر خویشتن و رابطه ی آن با خودکشی وامکان جرم انگاری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.329062.3112

محمد حسین دانشفر؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی


ظرفیت‌سنجی شبکه‌های مجازی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران (مطالعه موردی اینستاگرام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.258574.1355

مهدی بیگدلو؛ ابراهیم متقی


بررسی مفهوم استجواب در دادرسی مدنی درحقوق ایران، فرانسه و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.303947.2283

فاطمه محمدی؛ رسول مقصودپور