آسیب‌شناسی نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

تولید اطلاعات مرتبط با دیدگاه‌های مردم در موضوعات مختلف سیاسی انتخاباتی، با دقت و سرعت لازم و در اختیار کاربران و ذی‌نفعان قرار دادن آن و همچنین ایجاد، حفظ و گسترش اعتماد عمومی نسبت به نظام نظرسنجی از اهداف نظام نظرسنجی سیاسی در ایران است. با پیشرفت‌های حاصل‌شده، نظام نظرسنجی سیاسی در ایران، هنوز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. آسیب‌شناسی نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، سؤال اصلی این پژوهش است که پژوهشگر با بررسی وضعیت موجود به آن پرداخته است.
در انجام این پژوهش از روش پژوهشی داده- بنیاد استفاده‌ شده و برای رسیدن به پاسخ سؤالات با مراجعه به جامعة آماری تحقیق، 42 جلسة مصاحبة پژوهشی با 24 نفر از صاحب‌نظران و نخبگان موضوع انجام شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد آسیب‌های نظام نظرسنجی سیاسی در ایران ناظر به دو دسته عوامل درونی و بیرونی این حوزه است. عوامل آسیب‌زای درونی به‌طور مستقیم بر کار پیمایش نظرسنجی و عوامل بیرونی از فضای سیاسی جامعه متأثر است و از جنس عوامل فرهنگی- اجتماعی است. درمجموع، برخی از مشکلات این حوزه، دولتی و شبه‌دولتی بودن بیشتر سازمان‌های نظرسنجی، کوچک بودن سهم بخش خصوصی در بازار نظرسنجی، نبود رقابت میان سازمان‌های نظرسنجی، عدم انتشار نتایج نظرسنجی‌ها، ضعف علمی مدیران و کارشناسان و فراهم نبودن شرایط نقادی نظرسنجی است.

کلیدواژه‌ها