مصرف خبر؛ رضایت و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن در ایران (مطالعه موردی: سه نسل از جوانان تهرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ارتباطات دانشگاه صدا و سیما (نویسنده مسئول)

2 دانشیار ارتباطات دانشگاه صدا وسیما

3 فارغ­ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما

چکیده

محققان رسانه‌ای در ایران در سال‌های گذشته با پذیرش این اصل که خبر جوهره یا ماده اصلی ارتباطات جمعی است به مطالعه آن پرداخته‌ و رسانه‌ها هم با پذیرش این اصل که خبر از نیازهای مخاطبانشان است، این فرآورده رسانه‌ای را در صدر تولیدات خود قرار داده‌اند. مفروض اصلی این تحقیقات پذیرش عدم‌ تغییر گرایش نسل‌های مختلف مخاطبان به مصرف و کسب اخبار است. این مقاله با تشکیک در این اصل پذیرفته‌شده و تاثیرات آن، گرایش سه نسل از جوانان تهرانی را بررسی کرده تا مولفه های تاثیر گذار بویژه رضایت را بر مصرف خبر با هم مقایسه کند. برای سنجش متغیرهای ادراک از فایده، ادراک از سهولت و سازگاری، متغیرهای مؤثر بر رسانه منتشر کننده خبر، رضایت از سایر بخش‌های زندگی و عادت به کسب خبر، با استفاده از روش شبه پانل گذشته یاد بررسی شده است. جامعه آماری سه نسل از جوانان 15 تا 24 ساله شهر تهران در دهه‌های 90، 80 و 70 شمسی است که با ابزار پرسشنامه از 401 نمونه، داده‌ها جمع‌آوری و نتایج گرایش هر سه نسل به کسب خبر به تفکیک با هم مقایسه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میان مؤلفه‌های ادراک فایده کسب خبر، ادراک سهولت و رضایت از سایر بخش‌های زندگی باکسب خبر درنسل اول رابطه معناداری وجود دارد اما در گرایش به کسب خبر نسل دوم و سوم این رابطه معناداری تأیید نشده است و گرایش هر نسل از جوانان به کسب خبر نسبت به نسل‌های پیشین تغییر اساسی داشته است.

کلیدواژه‌ها