بررسی عوامل موثر بر هویت شهروندی زنان شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار جامعه شناسی ، دانشگاه پیام نور

چکیده

هویت شهروندی شامل مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها و قوانین بنیادین مشترک است که دربردارندة احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک، همچنین تشخیص حقوق و تکالیف شهروندی است. دراین‌راستا، پژوهش حاضر رابطة قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، هویت‌های سه‌گانه و آموزش شهروندی را با هویت شهروندی زنان شهر اصفهان با استفاده از مدل‌سازی معادلة ساختاری بررسی می‌کند. روش پژوهش کمی و از نوع پیمایش و جامعة آماری پژوهش شامل تمام زنان 15-59سالة ساکن شهر اصفهان است.
نتایج حاصل از مدل‌سازی معادلة ساختاری نشان داد که در ارتباط با چهار متغیر قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، هویت‌های سه‌گانه و آموزش شهروندی هرکدام از شاخص‌ها از قدرت تبیین‌کنندگی بالایی برخوردار بوده ‌است و از بین این متغیرها، آموزش شهروندی بیشترین اثر را بر هویت شهروندی با ضریب 81/. دارد و بعدازآن نیز اثر سطح مسئولیت‌پذیری با ضریب 69/. قرار دارد. هر چهار متغیر قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، هویت‌های سه‌گانه و آموزش شهروندی بر هویت شهروندی اثر مستقیم و معنادار است

کلیدواژه‌ها