راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی- اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی- اندیشه سیاسی، و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

توسعه سیاسی یکی از شاخه های اصلی مفهوم کلی تر توسعه سیاسی است. در کشور ما مبانی شناخت‌شناسی توسعه‌ی سیاسی در ایران در حالت اولیه، پیرامون بنیان‌های توسعه‌ی غربی شکل گرفت، به این معنی که سیاستمداران ایرانی در روند توسعه و رشد سیاسی کشور از ابتدا با الگوهای غربی مواجه بوده‌اند؛ آنچه که امروزه مسلم فرض می‌شود این است که، برداشت از مفهوم توسعه و الگوی آن در هر کشور و ملتی اگر به بومی‌سازی روی نیاورد، پدیده‌های متعارضی را شکل خواهد داد که معمای توسعه سیاسی را پیچیده‌تر خواهد نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام و ساختارهای کشور، نیاز به بازنگری در مدل‌های غربی از سوی دلسوزان و اندیشمندان نظام مطرح شد و این امر با طرح و تأیید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب به ثمر نشست. در مقاله فوق با روش توصیفی- تحلیلی، پرسشنامه و روش تحلیل محتوا ابتدا به بیان چارچوب نظری تحقیق پرداخته شده و در ادامه با استفاده از روش پرسشنامه و توزیع آن در میان جمعی از نخبگان و اساتید کشور راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور بهبود روند توسعه سیاسی در کشور مطرح شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مواردی چون توجه به قانون، تغییر الگوی اموزش از سطوح پایه، توسعه فعالیتهای حزبی و خودشناسی بر پایه مصادیق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که عبارتند از عزت، کرامت، بصیرت، پاسخگویی و مسولیت پذیری؛ راهکارهای مطلوبی محسوب می شوند که می توانند روند توسعه سیاسی در کشور را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1399