تحلیل زمینه های هویتی جنبش فمینیسم در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد

3 دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد.

چکیده

اهمیت روزافزون نقش جنبش‌‌های نوین اجتماعی همچون جنبش فمینیسم، توجه به آن‌ها و تحلیل نسبت جمهوری اسلامی ایران با آن‌ها را ضروری ساخته است. این مقاله نسبت و زمینه‌های هویتی جنبش فمینیسم را در جمهوری اسلامی ایران موردبررسی و کاوش قرار داده است. روش این مقاله کیفی بوده و با توجه به مبانی نظری «آلن تورن» به مطالعه تطبیقی هویت جنبش‌ فمینیسم با مبانی هویتی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی پرداخته است. با توجه به یافته‌‌های این تحقیق می‌توان گفت که هویت انسانی- اسلامی جمهوری اسلامی در عرصه حقوق زنان «متفاوت» از جنبش‌های مدرن فمینیستی است بااین‌وجود در تأمین حقوق انسانی زنان «تضادی» با جنبش فمینیسم نداشته و دارای زمینه‌‌‌‌هایی برای همراهی با این جنبش است. در جمهوری اسلامی ایران زمینه‌‌های هویتی برای شکل‌گیری جنبش فمینیستی وجود داشته و کنشگران ایرانی می‌توانند به‌ویژه در قالب «جنبش زنان مسلمان» یا «فمینیسم اسلامی» مبتنی بر هویت خاص خود به دنبال کنشگری، خود تحقق بخشی، تأمین حقوق و کرامت انسانی زنان باشند.

کلیدواژه‌ها