«نمادهای سیاسی شهر تهران و هویت شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه

2 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

چکیده

کلانشهر تهران به دلیل آن که بیانگر و جلوهگاه باورها و شیوه زیست مردم و نتیجه نگرش آنهاست؛ میتواند به عنوان عوامل هویتی مردم این شهر ظاهر شوند. در این راستا  پژوهش حاضر به مطالعه نمادهای شهر تهران و نقش آن در هویت شهری از دیدگاه شهروندان کلانشهر تهران پرداخته است. از این رو  با روش پیمایشی،  با جامعه آماری افراد 18 سال و بالاتر ساکن در مناطق 22گانه شهر تهران، نمونهای به حجم ( N=400 )، به شیوه احتمالی و به روش نمونهگیری خوشهای با ابزار پرسشنامه که پایایی آن با آلفای کرونباخ 0/895 بوده، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد  نگرش ذهنی پاسخگویان به هویت شهری بین گروه‌های سنی مختلف(5/315) و گروه‌های فعالیتی(4/234) تفاوت معنی‌داری در سطح 99 درصد اطمینان دارد. همچنین نمره نگرش مکانی پاسخگویان به هویت شهری بین گروه‌های سنی مختلف(3/468) وگروه‌های فعالیتی(5/360) تفاوت معنی‌داری در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد. یافته های این پژوهش همچنین حاکی از وجود رابطه ی قوی و معنادار درسطح 99 درصد اطمینان  بین سرمایه ی اجتماعی و نگرش ذهنی هویت شهری شهروندان تهران و وجود رابطه ی معنی دار بین مدرنگرایی با نگرش مکانی هویت شهری در سطح 95 درصد اطمینان است. نهایتاً اینکه رابطه ی بین  نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری(با ضریب همبستگی0/716) مثبت و نمایانگر رابطه‌ای مستقیم و خطی بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1399