چالش گفتمان های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در ایران ( 1396-1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه علوم سیاسی . دانشکده علوم سیاسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی،آزادشهر، ایران.

10.30510/psi.2021.236948.1175

چکیده

جناحهای سیاسی با هدف کسب قدرت به وجود می آیند و برای تحقق آن، وارد رقابت می شوند و به منظور هژمونی با برجسته سازی و حاشیه رانی چالشها و اختلافات، تنازع قدرت را شدت می بخشند، طوری که برای کسب و تثبیت قدرت، با تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی به هدف خود نزدیک می شوند. لذا شناخت نحوه برخورد جناحهای سیاسی با این چالشها حائز اهمیت بود. که سوال"طرح چه عناصری از سوی دو جناح اصولگرایی- محافظه کاری و اصلاح طلبی- اعتدالی از 1396-1392 به چالشهای گفتمانی بین این دو جناح شدت بخشیده است؟" نشان داد که حاشیه رانی و برجسته سازی عناصری از حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و... توسط دو جناح مطرح، موجب شدت در این چالشها شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحقیق مقایسه ای بیانگر آن بود که هر دو جناح با توجه به چالشها و اختلافات گفتمانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و... به تخریب وجهه رقیب پرداخته اند و قادر بودند در غیریت سازی با بسیاری از نابرابری های موجود را در خود طبیعی جلوه دهند.

کلیدواژه‌ها