سیاست‌های اقتصادی ایران در شناسایی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران،

2 استادیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران،

4 استادیار مدعو گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران،

چکیده

بانک در اقتصاد امروز جایگاه برجسته‌ای دارد. بر این اساس، مدل‌های مختلفی در بانکداری به منظور تجهیز و بهینه‌سازی تخصیص منابع بانکی با یکدیگر در رقابت هستند. در این میان، یک مدل موفق‌تر که بتواند با سطح بالاتری از شاخص‌های بانکی مطلوب سازگار باشد، یکی از مهم‌ترین ستون‌های اقتصادی سیستم بانکی هر کشور است که ارتباط نزدیکی با رشد و شکوفایی اقتصاد کشور یا رکود دارد؛ بنابراین، فعالیت بهینه بانک‌ها و استفاده بهینه از سرمایه و تجهیز منابع در فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی و به طور کلی اقتصاد کشور بسیار مهم است. بر همین اساس تدوین مدلی جهت تجهیز منابع بانکی در بانک ملی و بانک‌هایی که خواهان تجهیز منابع مالی خود هستند، ضروری است. روش پژوهش به صورت کیفی (مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته) و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد است. نمونه‌گیری، با روش گلوله برفی انجام شده که بر مبنای آن 13 مصاحبه صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بعدهای جدیدی تحت عنوان فرا سازمانی و سازمانی به‌عنوان زیربنایی ترین عنصر در تجهیز منابع بانکی به ابعاد مدل اضافه شود. همچنین بر مبنای یافته‌های تحقیق، مدل پارادایمی پیشنهادی شامل عوامل علی (مقررات بانکی بین‌المللی، سیاست‌های بانک مرکزی، شرایط اقتصادی و رقبا)، عوامل مداخله‌گر (کارآمدی شعب، جلب رضایت مشتریان، مهارت نیروی انسانی، کارآمدی مدیریتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای جذب سپرده) است.

کلیدواژه‌ها