تبیین جامعه شناختی جهانی شدن حقوق بشر و موانع آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

3 استاد گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

جهانی‌سازی پدیده‌ای است که وسعت، پیامد و ماهیت آن در رقابت هستند. جهانی‌سازی در سطح عمومی‌تر می‌تواند به‌مثابه نامی توصیف گردد که به فرآیند چندجانبه‌ی توسعه‌ی فعالیت‌های بشری به‌کل جهان داده می‌شود. این پدیده ضمن اینکه به‌طور فرضی هم از بعد واقعی و هم‌آرمانی برخوردار است می‌تواند گفت که هر دو این بعدها بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. پیامدهای آن برای حقوق بین‌الملل هم‌زمان هم بسیار وسیع بوده و گاهی تائید کردن آن مشکل بوده است. اهمیت این برداشت‌ها در این واقعیت نهفته است که جهانی‌سازی پدیده‌ای فراگیر است که نمی‌توان از حقوق بین‌الملل دور بماند. درعین‌حال باید تأکید کرد ک حقوق بین‌الملل عمومی بعد از امپراطوری روم ازلحاظ تاریخی مبتنی بر طرد خاص احتمال یا مطلوبیت مقررات جهانی یا حتی تعامل بوده است. حقوق بین‌الملل در ابتدا به وجود و وضعیت نوع خاصی از دولت و روابط آن با سایر دولت‌ها توجه داشت. این امر انحصاراً دولت را در برابر پدیده‌ای آسیب‌پذیر می‌نماید که وضعیت و نقش دولت را زیر سؤال می‌برد. بااین‌حال پیامدهای جهانی‌سازی برای حقوق بشر مهرو موم‌های سال احتمالاً مبهم و با موانعی روبرو بوده که این امر به خاطر ارتباط نزدیک آن با تحول خود حقوق بین‌الملل است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که موانع جهانی‌شدن حقوق بشر چه موانعی هستند ؟ نویسنده باهدف بررسی موانع موجب بر جهانی‌شدن حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی به این سؤال این‌گونه پاسخ می‌دهد که موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... بر سر راه جهانی‌شدن حقوق بشر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها