علل و عوامل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر نخبگان حزبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی- گرایش مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،ایران

2 گروه علوم سیاسی. اندیشه سیاسی و مسائل ایران. واحد تهران مرکزی. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران

3 گروه علوم سیاسی. مسائل ایران. واحد تهران مرکزی. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران

10.30510/psi.2021.262054.1771

چکیده

یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر در عرصه سیاست،بررسی عملکرداحزاب سیاسی موجوددر یک جامعه از زمان تشکیل تا پایان مسیر است.حزب جمهوری اسلامی ازجمله احزاب مهم و اساسی ایران است که با شکل‌گیری انقلاب انعقاد یافت و پس از یک دهه فعالیت حزبی خودرادرجامعه سیاسی ایران متوقف کرد.این پژوهش باهدف بررسی‌و تحلیل علل توقف فعالیت‌های حزب جمهوری از منظر نخبگان حزبی، صورت گرفته است. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و مصاحبه استفاده‌شده است و از ده نخبه حزبی در این خصوص مصاحبه صورت گرفت. درنهایت این نتیجه حاصل شد که نخبگان و بزرگان حزب جمهوری زمانی که بین ارزش‌های اعضا حزب با یکدیگر، تضاد و تناقض احساس کردند،دوراه پیش‌روی خود دیدند.حفظ حزب و تغییر ارزش‌های حزب و یا متوقف کردن حزب با اولویت حفظ ارزش‌ها. بزرگان حزب،مسیر دوم را برگزیدند و حفظ ارزش‌های حزب رامهم‌تر از حفظ نماد حزب دانستند و این امر موجب توقف فعالیت حزب جمهوری اسلامی شد. درنهایت دلایل توقف حزب با توجه به مصاحبه صورت گرفته به این شرح است: چنددستگی اندیشه در بین نخبگان حزبی، عدم انسجام در بین اعضا، فراگیر و جبهه‌ای بودن، نحوه عضوگیری، عدم وجود اهداف قوی و منسجم، پراکندگی خواسته‌های اعضا حزب و شهادت مؤثرترین دبیر کل حزب یعنی آیت‌الله بهشتی

کلیدواژه‌ها