علل و عوامل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر نخبگان حزبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی- گرایش مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،ایران

2 گروه علوم سیاسی. اندیشه سیاسی و مسائل ایران. واحد تهران مرکزی. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران

3 گروه علوم سیاسی. مسائل ایران. واحد تهران مرکزی. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران

چکیده

یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر در عرصه سیاست،بررسی عملکرداحزاب سیاسی موجوددر یک جامعه از زمان تشکیل تا پایان مسیر است.حزب جمهوری اسلامی ازجمله احزاب مهم و اساسی ایران است که با شکل‌گیری انقلاب انعقاد یافت و پس از یک دهه فعالیت حزبی خودرادرجامعه سیاسی ایران متوقف کرد.این پژوهش باهدف بررسی‌و تحلیل علل توقف فعالیت‌های حزب جمهوری از منظر نخبگان حزبی، صورت گرفته است. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و مصاحبه استفاده‌شده است و از ده نخبه حزبی در این خصوص مصاحبه صورت گرفت. درنهایت این نتیجه حاصل شد که نخبگان و بزرگان حزب جمهوری زمانی که بین ارزش‌های اعضا حزب با یکدیگر، تضاد و تناقض احساس کردند،دوراه پیش‌روی خود دیدند.حفظ حزب و تغییر ارزش‌های حزب و یا متوقف کردن حزب با اولویت حفظ ارزش‌ها. بزرگان حزب،مسیر دوم را برگزیدند و حفظ ارزش‌های حزب رامهم‌تر از حفظ نماد حزب دانستند و این امر موجب توقف فعالیت حزب جمهوری اسلامی شد. درنهایت دلایل توقف حزب با توجه به مصاحبه صورت گرفته به این شرح است: چنددستگی اندیشه در بین نخبگان حزبی، عدم انسجام در بین اعضا، فراگیر و جبهه‌ای بودن، نحوه عضوگیری، عدم وجود اهداف قوی و منسجم، پراکندگی خواسته‌های اعضا حزب و شهادت مؤثرترین دبیر کل حزب یعنی آیت‌الله بهشتی

کلیدواژه‌ها