تحلیل اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استادیارگروه علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

رفتار سیاسی یک جامعه همواره متاثر از عوامل گوناگونی بوده است که موجب شده تغییراتی در زمینه رفتار افراد ایجاد شود. بحران کرونا نیز که در حال حاضر جوامع با ان روبه‌رو هستند، موجبات دگرگونی را در این بعد از رفتار ایجاد کرده است. اما در این بین قطعا عوامل دیگری دخیلی هستند که تاثیر بحران کرونا را بر رفتار سیاسی جامعه تسهیل می‌بخشند. بنابر این دیدگاه، این پژوهش قصد دارد اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید، را مورد تحلیل قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش کتابخانه‌ای است و سعی شده است با استفاده از منابع بروز، نتیجه‌ای قابل استناد ارائه گردد. در پژوهش فوق سه فرضیه مطرح شده که نتایج هر سه فرضیه را مورد تایید قرار داد. طبق نتایج ارائه شده رفتار سیاسی جامعه متاثر از سیاست‌هایی است که در هر زمان توسط سیاستمدارن اتخاذ می-گردد. این سیاست‌ها موجب می‌شوند که افراد فعالیت سیاسی داشته باشند یا منزوی شوند. در شرایط حاضر جامعه افراد انزوا را انتخاب کرده‌اند و از جامعه کنار کشیده‌اند. سکون و منزوی شدن و یا کناره-گیری از جامعه از نشانه‌های غریزه مرگ فروید است. در نتیجه می‌توان بیان کرد که غریزه مرگ فروید در ارتباط بین رفتار سیاسی جامعه و بحران کروناف نقش میانجی را دارد.

کلیدواژه‌ها