طراحی مدلی برای تبیین مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان های دولتی ایران (رویکرد جامعه شناختی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.30510/psi.2021.274956.1570

چکیده

هدف طراحی مدلی برای تبیین مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان های دولتی ایران با رویکرد جامعه شناختی است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت آمیخته است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند ، با توجه به کفایت داده ها، در مجموع با 19 نفر مصاحبه شد. روش تجزیه و تحلیل، نظریه داده بنیاد بوده و داده ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شدند.نتایج بخش کیفی نشان دهنده آن است که در شرایط علی مؤلفه های فردی، گروهی و سازمانی و توجه به سازمان، در پدیده اصلی مشارکت، ارتباطات و پایبندی ، شرایط مداخله گر، عوامل درون و برون سازمانی ،در بسترحاکم ظرفیت سازی، تغییر سازمانی و برنامه ریزی و در ارتباط با راهبرد اصلی اقدامات مدیریت منابع انسانی پایدار، طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی، و پیامدها شامل پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی بوده که شایسه محور و مهارت های مدیریت منابع انسانی موثر می باشند.ضریب همبستگی و روایی تشخیصی برای بارهای عاملی متقاطع ، روایی همگرا که بالاتر از 96/1 بوده ساختار مناسبی جهت اندازه گیری مدل فراهم کرده ، و شاخص های مد نظر با ضرایب قابل قبولی مدل را تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها