فهمی جامعه شناختی از مصرف تظاهری در مجالس مذهبیِ زنانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش تحلیل پدیدة مصرف تجملی و برکشیدن امر جنسی درمجالس مذهبی زنانه را به عنوان نوعی حوزة عمومی در مرکز توجه قرار داده است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر کیفی بوده و از مصاحبه‌های نیمه-ساختاریافته برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. انتخاب افراد مشارکت کننده در این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و ملاک‌محور صورت پذیرفته و در نهایت داده‌های به دست آمده، از طریق روش تحلیل مضمونی بررسی شده‌اند. طبق یافته‌ها 4 عامل اصلی تظاهر، نمایش سبک زندگی، تجمل‌گرایی و مدیریت بدن از مهمترین مولفه‌هایی بوده که ساخت کلی مصرف تظاهری در برکشیدن جنسیت زنانه در مجالس مذهبی زنانه را تشکیل داده‌اند. یکی از جدی‌ترین پیامدهای ظهور این نوع مصرف در این مجالس، ایجاد نوعی ساخت نزاع بین معناهایی متفاوتی است که سوژه‌های شرکت کننده در این مجالس بین ابژه‌ها و تعینات مذهبی و ابژة مصرف مدرنیستی فهم می‌کنند. همچنین، پذیرش این نوع مصرف به منظور رونق و توسعة محیطی این مجالس می‌تواند تعینات مذهبی که مجالس مذکور به خاطر آنها شکل گرفته‌اند را ذیل منطق ابژه‌های مصرف مدرنیستی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها