مبانی توجیهی اصل شفافیت در انتخابات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان،دامغان،ایران.

2 دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد امغان،، دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران.

چکیده

هدف پژوهش:بررسی و تبیین مبانی توجیهی اصل شفافیت در انتخابات.امروزه یکی از دغدغه ها و حساسیت های قابل توجه دولت و مردم در عرصه ی دموکراسی و حکمرانی مطلوب انتخابات است.انتخاباتی که با خط و مشی گذاری صحیح و کارامدی اصل شفافیت و دستیابی به اهداف عالی که از مسیر انتخابات تامین می شود.بدین منظور دولت ها در تلاش اند با بهره گیری از رویکردهای فکری عالی و مناسب و روشها و ابزارهای جدید و کم هزینه تر و کارامدتر این اهداف را محقق کنند.یکی از مدرن ترین رویکردها و ابزارهایی که دولت ها برای کارامدی انتخابات به کار می برند توجه به اصل شفافیت می باشد.شفافیت و آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکومت می گذرد موضوعی نیست که به جوامع مدرن اختصاص یابد،بلکه همه ی جوامع با آگاهی و به کارگیری آن می توانند از منافع اصل شفافیت در انتخابات بهره مند شوند.اصل شفافیت دارای پشتوانه و مبانی تئوریکی عمیقی بوده است و در حقوق بنیادین بشر ریشه دارد.
یافته های پژوهش:با مطالعه ی پژوهش ها در حوزه شفافیت و مصادیق کاربردی از جمله شفافیت در فرایند انتخابات،شفافیت در فرایند دموکراسی و حقوق بشر و حکمرانی مطلوب و مکانیزمهای اجرایی آن مشخص می شود که اصل شفافیت ابزاری مهم در کارامد نمودن انتخابات و نظارت بر آن و توانمندسازی خط ومشی های آن در جهت تامین اطراف عالیه آن می باشد،به طوری که از جمله حق های بنیادین در حقوق بشر و دموکراسی و حکمرانی مطلوب برای افراد می باشد و این حق ها مورد شناسایی،تبیین و توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها