نوسازی و فروپاشی در ایران1341-1357 ؛ بررسی بازتاب‌های اجتماعی-اقتصادی برنامه-های عمرانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نوسازی و فروپاشی در ایران1341-1357 ؛ بررسی بازتاب‌های اجتماعی-اقتصادی برنامه-های عمرانی در ایران

چکیده:

ایران حد فاصل سال‌هاى 1341 تا 1357ش فصل نوینى از صورت‏بندى اجتماعى را تجربه کرد. در این دوره ساختار اجتماعى ایران به کمک درآمدهاى عظیم نفتى به سرعت دچار تحول عمیق گشت. این تحولات بحران‌زا در ساختار اجتماعى و اقتصادى ایران زمینه را براى فروپاشی حکومت پهلوی و برآمدن انقلاب اسلامی سال 1357 آماده ساخت. مقالۀ حاضر تحولات دو دهه نوسازى ایران را با تاکید بر برنامه پنجم عمرانی مورد مداقه قرار داده و در صدد است تا با روش تحقیق تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل داده‌هاست پاسخی به این سوال داده شود. که پیامدهای اجرای برنامه‌های عمرانی ایران چه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش، این پیشفرض مطرح است که حکومت پهلوی در اثر نوسازی اجتماعی و اقتصادی ناتمام و الگوهای وابسته به بحران‌های اجتماعی اقتصادی در ایران دامن زد و زمینه ساز فروپاشی و انقلاب را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها