بررسی نشانه‌شناسانه‌ ریشه‌های پیدایش بنیادگرایی یهودی در سرزمین‌های اشغالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی،واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل،واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران

3 دانشیار،روابط بین الملل،واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران

چکیده

بنیادگرایی مکتبی است که اساسا در مذهب پروتستان متولدشده‌ است‌.پروتستانتیسم‌ جنبشی اصلاحی است که در حدود سـدۀ پانـزدهم مـیلادی در اروپای برّی به‌ وجود آمد‌. نمایندۀ جریان پروتستانتیسم را عمدتا مارتین لوتر(1483-1546م)،استاد الهیات دانشگاه ویـتنبرگ‌، مـی‌دانند‌ کـه‌ علیه کلیسا و فرمان فروش آمرزش نامه از طرف پاپ لئو دهم در سال 1517 م قیام‌ کرد‌. البته قبل از او جـان ویـکلیف(1330-1384 م) و یـان‌هوس علیه دستگاه کلیسای کاتولیک قیام‌ کردند‌، اما‌ قیام آنها بیش از آنکه اعتقادی باشد به دلایـل سیاسی بـه وجود آمده بود. در مورد بنیادگرایی یهودی نظر بر این است که یهودیان ارتدوکس تلمودی که قرائت نوین صهیونیسم یهودی از ارض موعود را پذیرفته‌اند و به صورت عملی به آن ایمان دارند، بنیادگرای یهودی تلقی می‌شوند.
این پژوهش با هدف بررسی نشانه شناسانه اولین جنبش‌های بنیادگرایی در میان یهودیان مهاجر به سرزمین‌های اشغالی فلسطین به روش مطالعات کتابخانه‌ای سامان داده شد. در واقع این تحقیق به دنبال پاسخ به این سئوال بود که اولین جنبش‌ بنیادگرای یهودی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، دارای چه نشانه‌هایی بودند؟ پس از پایان روند پژوهش، فرضیه تحقیق مبنی بر این که چهار نشانه عمده: 1-وفاداری به اسطوره ارض موعود؛ 2-تبلیغ دو مسیحا؛ 3-غیریت سازی 4-عمل-گرایی؛ از نشانه‌های اولین جنبش بنیادگرای یهودی در سرزمین‌های اشغالی است؛ اثبات شد.
کلیدواژگان: بنیادگرایی یهودی- اسرائیل-نشانه شناسی

کلیدواژه‌ها