تاثیر ماهیت و مؤلفه‌های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق‌مدار در جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

اخلاق تاثیر مهمی در تربیت افرادی با سیره و سیرت عرفانی دارد و اخلاق عرفانی با ارائه هویت و ماهیت توحیدی بودن، عبودی بودن، محبت محورانه و عاشقانه بودن، تعلقی و تحققی بودن، سلوکی بودن و وصالی بودن، دیالتکیکی و دینامیکی بودن، اتحادی و وحدتی بودنریال اجتماعی- سیاسی بودن هویت اخلاقی خاصی را به افراد می دهد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر ماهیت و مولفه های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار خانواده های ایثارگر انجام گرفت. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه‌ی گردآوری داده ها توصیفی – همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل خانواده های آزاده و ایثارگر شهر همدان است. حجم نمونه بر اساس روش هدفمند از بین ایثارگران و آزاده های تعداد 120 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اخلاق عرفانی و سبک زندگی اخلاق مدار نعمتی و همکاران (1398) می‌باشد. روایی پرسشنامه مورد تأیید صاحب‌نظران قرار گرفت. پایایی ابزارها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 84/0، 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از دو سطح آمار توصیفی و سطح آمار استنباطی و نرم افزار spss استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که ماهیت و مولفه‌های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار خانواده‌های ایثارگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها