بررسی علل و عوامل ایجاد کننده یا ترغیب کننده عدم رعایت حجاب شرعی در بین زنان کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

10.30510/psi.2021.318836.2779

چکیده

این پژوهش می‌کوشد نشان دهد تغییر جهت مخاطب در قانون گذاری کیفری از عامه‌ی جامعه به خواص معین، در پیشگیری از این جرم قویا موثر خواهد بود. از سوی دیگر حذف علت در بدحجابی طبیعتاً منجر به حذف معلول نیز خواهد شد؛ از آنجا که برخی تحقیقات میدانی، ارضای نیاز ذاتی فرد به تایید اجتماعی را مهمترین علت بدحجابی شناخته‌اند، فلذا نیاز به اتخاذ تدبیری تقنینی و کیفری، متلائم با این کنش روان‌شناختی ضرورت می‌یابد. هنر قانون‌گذار آن است که بدحجابی را تقلیل دهد، بدون آنکه میان مردم و نظام اسلامی شکافی ایجاد گردد. این پژوهش نشان می‌دهد که از مصادیق این تدبیر، اجرای عملی واجب فراموش شده‌ی نهی‌ازمنکر از طریق اولا الزام تقنینی جامعه بازاری و اداری به نهی از منکر عملی (تقاضا از شخص بدحجاب به ترک مغازه یا محل فعالیت خود اعم از تجاری و اداری و اعم از خصوصی و دولتی )است . ثانیا مجازات بدون اغماض خاطیان این الزام قانونی، از منظر پیشگیری ثانویه در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این مقرره قویا موثر خواهد بود. ثالثا نوع مجازات پیشنهادی این پژوهش، جزای نقدی است.

کلیدواژه‌ها