طراحی مدل مصرف نمایشی(بعد آگاهانه) با استفاده از روش ترکیبی تحلیل مضمون و فرا ترکیب در اجتماع ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ،گرو مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجب شیر ،ایران

2 استاد یار وعضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی(بازاریابی )دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر ،ایران (نویسنده مسئول) استاد یار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار وعضوهیات علمی گروه مدیریت بازرگانی (بازاریابی ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ،ایران

چکیده

امروزه مادر محاصره ی شگفت انگیز مصرف کالا واشیا مادی قرار گرفته ایم.گرچه پیش از این مصرف کالاهای مختلف در راستای نیازهای اقتصادی بود.اما امروزه افراد از کالاهای مختلف نه برای رفع نیاز خود ،بلکه از آنها برای برتری جویی بردیگران ونشان دادن موفقیت وجایگاه اجتماعی استفاده می کنند .برای رسیدن به این منظورکالاهایی برای مصرف مناسب هستند که بتوان آنها را در معرض دید دیگران قرار دادواز این طریق تحسین دیگران را برانگیخت. مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل مصرف نمایشی، سعی در شناخت عوامل موثر بر مصرف نمایشی و توسعه فرایند مصرف نمایشی محصولات در بازار توسط بازاریابان برای پاسخگویی به این نیاز مصرف کنندگان دارد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از لحاظ روش اکتشافی است و به کمک روش پژوهش کیفی فراترکیب وتحلیل مضمون با انجام دادن مصاحبه های اکتشافی، مشاهده های مشارکتی و مرور مقاله های مرتبط انجام شده است، پس از بررسی های صورت گرفته در حوزه ی مصرف نمایشی و طی مراحل گام به گام تحلیل مضمون، 11 تم اصلی که شامل درگیری ذهنی،جاانداختن،عمومی کردن، احیای مجدد، نیاز به قدرت،تمایز، پرستیژ،توان خرید، ممتیک، پیوند اجتماعی وگروههای مرجع و24تم فرعی معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها