بررسی ماهیت و محتوای حق بر محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترای رشته حقوق بین الملل ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بین الملل قشم

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

3 دانشیارگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

چکیده

چکیده :
حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه ی حقوق بشر باز کرده است .توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی ، سیاسی ،حقوق اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شده است.حق به محیط زیست به عنوان بخشی از حیات ، حق به زندگی با استاندارد ، حق به بهداشت ، حق به هوای سالم ، حق به علائق و ویژگی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است
.اسناد بین المللی زیادی اعم از الزام آور و غیر الزام آور مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق به محیط زیست را مورد بررسی قرارداده اند. در این مقاله سعی بر این داریم که به بررسی و شناخت این حق که در راستای نسل سوم بشر نیز قرار می گیرد ، بپردازیم.بپردازیم

کلیدواژه‌ها