پیامدهای اجتماعی توسعه صنعتی شهر کنگان با تأکید بر تشدید خاص‌گرایی و نابرابری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دهاقان،دهاقان ، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، عواقب و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی در برخی طرح‌های اقتصادی و صنعتی پررنگ تر و شدیدتر از گذشته شده است و ضرورت بررسی‌های جامعه‌شناختی و اجتماعی در زمینه پیامدهایی که طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی به دنبال دارند، انکارناپذیر است. احداث تأسیسات و پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی به صورت شتابان و بدون ملاحظه ابعاد متعدد توسعه، باعث برهم زدن تعادل طبیعت و معیارهای انسانی و ایجاد چالش‌های گوناگون عظیمی در محیط و زندگی مردم در شهرها و منطق مختلف کشور از جمله منطقه بندر کنگان شده است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی پیامدهای اجتماعی توسعه صنعتی شهر کنگان با تأکید بر متغیرهای خاص‌گرایی و نابرابری اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان 25 سال به بالای شهر کنگان بوده است که تعداد 400 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه پژوهش برآورد و با استفاده از رویکرد نمونه‌‌گیری احتمالی و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم جامعه آماری، مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون تی تک‌نمونه‌ای استفاده گردید. برآوردهای مربوط به این آزمون نشان دهنده این است که بر مبنای نظر شهروندان، رابطه مثبت و معناداری بین توسعه صنعتی شهر کنگان و متغیرهای تشدید خاص‌‌گرایی و تغییر در نابرابری اجتماعی در جامعه مورد مطالعه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 08 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 15 فروردین 1401