تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که‌ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قـرار گرفته است. اتخاذ‌ تصمیم پیرامون روش برخورد‌ کیفری‌ ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمین سیاسی از آزمون های سخت دولت ها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. ﺟﺮائم ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ جرائمی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ویژگی خاصی که دارند ﺑـﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ، دوﻟﺖ و آزادی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳﻲ را ﺑـﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﺎدی و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮی ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮای رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ را ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻨﻔﻚ ﺷـﻮﻧﺪ. در این تحقیق که با روش تحلیل- توصیفی و ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، ﻫﺪف ﻣﺎ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸـﻮرﻣﺎن در زﻣﻴﻨـﻪ اﻳـﻦ ﺟـﺮاﻳﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ضمن تحلیل این جرایم، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻘﺎﻳﺺ را ﻧﺸﺎن داده ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ در روند اصلاح قوانین مرتبط تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها