تبیین چالش‌ها و فرصت های دیپلماسی انرژی از منظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت تهران

چکیده

مقام معظم رهبری مقارن با چهل سالگی انقلاب اسلامی، بیانیه‌ی گام دوم را صادر فرمودند که به مثابه نقشه راه و بایسته های آینده ایران و حتی فراتر از آن ژئوپولیتیک محور مقاومت قلمداد می گردد. از آنجا که کشور ایران از دیرباز یکی از قطب های تولیدکننده انرژی در جهان محسوب می شود، دیپلماسی انرژی فعال در چارچوب بیایته گام دوم می تواند در تحقق اهداف انقلاب اسلامیاز جمله حوزه انرژی نقش بسزایی داشته باشد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ این پرسش بوده که از منظر بیانیه گام دوم ، چالش‌های محوری دیپلماسی انرژی چیست و فرصتهای مطلوب دیپلماسی انرژی از منظر گام دوم انقلاب اسلامی کدامند؟ نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از ظرفیت دیپلماسی مقاومت اسلامی در حوزه انرژی، انعقاد قردادهای مطلوب، تنوع‌بخشی و استفاده از توانمندی کشورهای همسایه، استفاده از مسیر خط لوله انتقال، استفاده از رویکرد نوین دیپلماسی و فعالسازی ظرفیت کشورهای مشمول تحریم‌های نفتی از مهمترین الزامات در دیپلماسی انرژی همسو با بیانیه مذکور است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 29 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401